Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Turun hallinto-oikeuden päätös virkavaalia koskevassa asiassa

PRIDno-2019-800

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta valitsi 13.12.2017 (kolmannella hakukierroksella) rakennusvalvontapäällikön virkaan arkkitehti Matti Karjanojan. [peitetty] tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja valittivat lautakunnan hylkäävästä päätöksestä edelleen Turun hallinto-oikeudelle. Lisäksi valittajat vaativat kaupungilta yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain mukaista hyvitystä. Perusteluina valittajat esittivät, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ei otettu huomioon virkaa täytettäessä, ja heitä ei oltu kutsuttu haastatteluun.

Turun hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiassa 7.2.2019 ja jätti hyvitysvaatimukset toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta sekä hylkäsi valitukset.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päätti 1.11.2016, että rakennusvalvontapäällikön kelpoisuusehtona on koulutuksen osalta yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa suoritettu rakennusalan diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto.

Viranhaltijan valinta perustuu kokonaisharkintaan ansioituneisuudesta. Rakennusvalvontapäällikön virassa oleva henkilö toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennustarkastajana, joten virkaan valittavan on täytettävä ainakin kyseisessä asetuksessa säädetty kelpoisuusvaatimus. Kysymyksessä olevan viran osalta on kuitenkin erikseen lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu viran erityiset kelpoisuusvaatimukset, joissa koulutuksen osalta on edellytetty tarkemmin yksilöityä tutkintoa. Tässä tilanteessa on tullut noudattaa juuri näitä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Koska valittajat eivät ole täyttäneet näitä erityisiä kelpoisuusehtoja, heidät on voitu jättää kutsumatta haastatteluun, ja valmistelu ei tältä osin ole ollut virheellistä tai syrjivää. Hallinto-oikeus katsoi myös, että valmistelu ei ollut puutteellista ja virheellistä sillä perusteella, että nimenomaista kirjallista ansiovertailua ei ollut erikseen tehty, koska selvityksestä kävi ilmi, että hakijoita oli menettelyn kuluessa tosiasiallisesti vertailtu keskenään. Hallinto-oikeuden mukaan lautakunta on kokonaisarvion perusteella voinut katsoa virkaan valitun täyttävän hakijoista parhaiten rakennusvalvontapäällikön viran hoitamisen edellytykset.

Päätös on saatettu tiedoksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.