Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Yleisten rakennusten tontin Vähärauma 609-25-127-1 vuokraaminen

PRIDno-2019-455

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaarinan Yrityspalvelut Oy on hakenut perustettavan yhtiön lukuun osoitteessa Suntinkuja 26 sijaitsevaa yleisten rakennusten (Y) tonttia Vähärauma 609-25-127-1. Tontin pinta-ala on 4.459 k-m² ja rakennusoikeus 2.229 k-m². Yhtiöllä on tarkoitus rakentaa tontille tehostetun palveluasumisen hoivakoti.

Perusturvalla ei ole lausuttavaa asiassa.

Yleisten rakennusten tontti Vähärauma 609-25-127-1 voidaan vuokrata hakijalle seuraavin keskeisin vuokraehdoin:

Pinta-ala:                                 4.459 m²
Rakennusoikeus:                     2.229 k-m²
Rakentamisvelvollisuus:          1.500 k-m²
Vuokra-aika:                             allekirjoittamispäivä – 31.12.2069
Vuosivuokra:                            6.992,37 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla
Tontin erottamis- ja
rekisteröintimaksu:                   1.135 euroa

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 (§ 91) vahvistanut palveluasumisen tonttien hinnat Porin kaupungissa. Luovutettava tontti kuuluu hinnoittelun piiriin. Vuosivuokra on 5 % Vähärauman vahvistetusta yksikköhinnasta 60 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla (elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla 62,74 €/k-m²). Yritystonttien sopimusmallia soveltaen laadittava vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.5.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että yleisten rakennusten tontti Vähärauma 609-25-127-1 vuokrataan edellä esitetyn mukaisesti Kaarinan Yrityspalvelut Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 19.02.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että yleisten rakennusten tontti Vähärauma 609-25-127-1 vuokrataan edellä esitetyn mukaisesti Kaarinan Yrityspalvelut Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, Infrajohtaminen/maapolitiikka/Anttila/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi