Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Lausuntopyyntö/ Törnikarin täyttöalueen ympäristöluvan muuttaminen

PRIDno-2020-1910

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungin lausuntoa Porin Satama Oy:n hakemuksesta Törnikarin täyttöalueen ympäristöluvan muuttamiseksi.

Kysymyksessä on lupaehtojen tarkistaminen 12.12.2018 annettuun lupapäätökseen. Nykyisessä ympäristöluvassa on määritelty, että pengerretyn altaan täytössä voidaan käyttää myös muiden voimalaitosten kuin Meri-Porin tai Tahkoluodon voimalaitosten Suomessa syntynyttä lentotuhkaa ja pohjatuhkaa, jotka täyttävät vuoden 2010 luvassa asetetut laatuvaatimukset. Hakija esittää, että ko. täytössä voisi käyttää myös rinnakkaispolton lento- ja pohjatuhkaa. Hakija esittää myös, että lupamääräyksessä olevat sulfaatin raja-arvot poistettaisiin lupamääräyksestä, koska alue on vanhaa merenpohjaa ja sijaitsee meren välittömässä läheisyydessä.

Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (vuodelta 2017) esitetään, että rinnakkaispolton tuhkat voidaan rinnastaa muihin polttolaitosten tuhkiin. Sama käy ilmi uusitusta soveltamisohjeesta vuodelta 2019. Asetuksen mukaan sulfaatin raja-arvoa ei sovelleta rakenteeseen, joka sijaitsee enintään 500 m etäisyydellä merestä, suotautuvan veden purkautumissuunta on mereen sekä meren ja rakenteen välillä ei ole talousveden ottoon käytettäviä kaivoja. Nämä edellytykset toteutuvat kohteessa. Sataman kannalta on tarpeen saada hyödyntää myös muita materiaaleja, jotta täyttö saadaan suljettua määritellyssä ajassa, koska kivihiilituhkan synty on edelleen pienenemässä.

Muutoksella ei ole edellä mainituista syistä merkittäviä ympäristövaikutuksia. Muutoksella nopeutetaan rakenteen sulkemista, mikä vähentää täytön ympäristövaikutuksia. Hakija on toimittanut myös laadunvalvontasuunnitelman, tarkkailusuunnitelman sekä vesinäytetulokset ja vesistökuormituksen vuodesta 2015.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut lausunnon, jonka mukaan hakemuksesta lupaehtojen muuttamiseksi ei ole huomauttamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Porin Satama Oy:n Törnikarin täyttöalueen ympäristölupaehtojen muuttamisesta tekemän hakemuksen johdosta lausunnon, että Porin kaupungilla ei ole huomauttamista hakemuksen johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 7.5.2020

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.