Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Maanvuokria koskevien vuokranmaksuvelvollisuuksien väliaikainen huojennus; covid-19

PRIDno-2020-1962

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Laurila, liisa.laurila@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki käyttää omistamiaan toimitiloja pääsääntöisesti itse. Kaupungin liike-, toimisto- ja muissa toimitiloissa on kuitenkin myös ulkopuolisia vuokralaisia. Kaupungin omistamissa tiloissa toimii mm. kahvila-, ravintola- sekä terveys- ja liikunta-alan yrittäjiä. Vuokrasopimuksiin liittyy usein kaupungin palvelua tukevaa palvelutuotantoa. Tilojen sulkeuduttua liiketoiminnan pyörittäminen on estynyt. Osaa tiloista ei ole suljettu, mutta liiketoiminta on koronaepidemian vuoksi huomattavasti vaikeutunut. Osa vuokralaisista on jo maaliskuussa lähestynyt kaupunkia anoen huojennusta vuokraan. Näiden vuokrasopimusten osalta ehdotetaan, että vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun valtio on määrännyt tilat suljettavaksi. Tällä hetkellä anomuksia on toimittanut kolmisenkymmentä vuokralaista.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan tehtäväksi linjaus, jonka mukaan vuokrasaatavasta vastaavan toimialan johtajan tulee ottaa kantaa vuokralaisten tekemiin anomuksiin. Pääasiassa vuokrahuojennuksista tehtävät päätökset koskevat teknistä toimialaa, mutta myös esimerkiksi sivistystoimialan talouden piiriin kuuluu joitakin vuokrasopimuksia. Päätösvallan huojennuspäätöksissä tulee siten olla vuokrasaatavasta vastaavalla toimialajohtajalla.

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan vuokrasaatavasta vastaavan toimialajohtajan päätöksellä Porin kaupunki voisi jättää vuokrat perimättä enintään kolmen kuukauden ajalta alkaen 16.3.2020 tai sitä pidemmältäkin ajalta, mikäli valtio on määrännyt ko. vuokratilat suljettaviksi pidempään. Edellytyksenä enintään kolmen kuukauden vuokran suuruisen huojennuksen myöntämiselle on, että vuokralaisen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt ja alentunut liikevaihto johtuu koronaepidemiasta.

Huojennuspäätösten taloudellisia vaikutuksia seurataan ja raportoidaan talousraportoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kunkin vuokrasaatavasta vastaavan toimialan johtajan tekemään talousyksikön esityksestä päätökset Porin kaupungin vuokralaisten tekemiin vuokranmaksua koskeviin huojennusanomuksiin.

Edellytyksenä enintään kolmen kuukauden vuokran suuruisen huojennuksen myöntämiselle on, että vuokralaisen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Kolmea kuukautta pidemmän huojennuksen myöntäminen edellyttää, että valtion päätöksellä vuokralaisen tilat on määrätty suljettaviksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Liisa Laurila, liisa.laurila@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 20.4.2020 päättänyt linjauksesta, jonka mukaan vuokrasaatavasta vastaavan toimialajohtajan päätöksellä Porin kaupunki voi jättää vuokrat perimättä enintään kolmen kuukauden ajalta alkaen 16.3.2020 tai sitä pidemmältäkin ajalta, mikäli valtio on määrännyt ko. vuokratilat suljettaviksi pidempään. Edellytyksenä enintään kolmen kuukauden vuokran suuruisen huojennuksen myöntämiselle on, että vuokralaisen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt ja alentunut liikevaihto johtuu koronaepidemiasta.

Tätä linjausta ehdotetaan nyt laajennettavan koskemaan myös maanvuokrasopimuksiin liittyviä huojennusanomuksia. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi Porin kaupungin vuokraamat terassit. Maanvuokrasopimuksia koskevat huojennuspäätökset kuuluvat teknisen toimialan toimialajohtajalle.

Huojennuspäätösten taloudellisia vaikutuksia seurataan ja raportoidaan talousraportoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan tekemään talousyksikön esityksestä päätökset Porin kaupungin vuokralaisten tekemiin maanvuokranmaksua koskeviin huojennusanomuksiin.

Edellytyksenä enintään kolmen kuukauden vuokran suuruisen huojennuksen myöntämiselle on, että vuokralaisen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Kolmea kuukautta pidemmän huojennuksen myöntäminen edellyttää, että valtion päätöksellä vuokralaisen tilat on määrätty suljettaviksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Marko Kilpeläinen, Tuomas Hatanpää

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi