Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Rantamakasiinin vuokraus

PRIDno-2020-1595

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki julkaisi 14.2.2020 tiedotteen Rantamakasiinin vuokrauksesta. Hakuohjeet ja kriteerit löytyvät pori.fi/rantamakasiini - linkistä. Rantamakasiini rakennusta kävi katsomassa yhteensä 28 henkilöä. Hakuaika päättyi 16.3.2020 klo: 16:00. Vuokratarjouksia tuli määräaikaan mennessä 4 kappaletta sekä yksi ostotarjous. Kahden vuokraehdokkaan sekä ostajaehdokkaan kanssa käytiin tarjouksen selonottoneuvottelut. 

Tilayksikkö käsitteli perjantaina 20.3.2020 hakemukset ja arvioi esitettäväksi liiketoimintasuunnitelman, aukioloaikojen ja vuokranmaksun perusteella parhaan ehdokkaan.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esityksestään kaupunginhalitukselle Rantamakasiini -rakennuksen vuokrauksesta tutustuttuaan tarjouksiin ja saatuaan esittelyn kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 esittää KH:lle Rantamakasiini -rakennuksen vuokraamista Santtu Kankkusen ja Jani Länsimäen perustettavalle yhtiölle hakemuksen 1 mukaisesti.

Kokouskäsittely

Hallinnollinen isännöitsijä Susanna Kivimäki kertoi §59 jälkeen Rantamakasiinin vuokrausasiasta ja tehdyistä tarjouksista klo. 16:25-16:51.

Keskustelun kuluessa Milka Tommila esitti Johanna Huhtalan kannattamana, että KH:lle esitetään kohteen vuokraamista Santtu Kankkusen ja Jani Länsimäen perustettavalle yhtiölle hakemuksen 1 mukaisesti. Jari Haapaniemi esitti Antti Lehtosen kannattamana, että KH:lle esitetään kohteen myymistä MHR Yhtiöt Oy:lle.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty Milka Tommilan esittämä kannatettu vuokraamisesitys sekä Jari Haapaniemen esittämä kannatettu myyntiesitys, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa näppäintä painavat ne, jotka kannattavat Tommilan esittämää vuokraamisesitystä ja Ei näppäintä painavat ne, jotka kannattavat Haapaniemen tekemää myyntiesitystä.

Suoritetussa äänestyksessä vuokraamisesitystä kannattivat Minna Haavisto, Johanna Rantanen, Aila Haikkonen, Antero Kivelä, Markku Tanttinen, Johanna Huhtala ja Milka Tommila. Myyntiesitystä kannattivat Antti Lehtonen, Veera Forsbacka, Jari Haapaniemi, Jyrki Levonen, Anttivesa Knuuttila ja Ilkka Holmlund.

Äänestyksen perusteella lautakunta päätti hyväksyä äänin 7-6 esittää KH:lle Rantamakasiini -rakennuksen vuokraamista Santtu Kankkusen ja Jani Länsimäen perustettavalle yhtiölle hakemuksen 1 mukaisesti.

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 54%

    Minna Haavisto, Johanna Rantanen, Aila Haikkonen, Antero Kivelä, Markku Tanttinen, Johanna Huhtala, Milka Tommila

  • Ei 6 kpl 46%

    Antti Lehtonen, Veera Forsbacka, Jari Haapaniemi, Jyrki Levonen, Anttivesa Knuuttila, Ilkka Holmlund

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 31.03.2020. Päätösote on oheen liitettynä.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.  

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää Rantamakasiini -rakennuksen vuokraamisesta Santtu Kankkusen ja Jani Länsimäen perustettavalle yhtiölle hakemuksen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää hylätä kaikki vuokratarjoukset, koska ne eivät täytä vuokraamiselle asetettua tuotto-odotusta. Tuotto-odotusta määritettäessä on käytetty vertailutietona kohteen tontinvuokran määrää.

Kaupunginhallitus toteaa, että rantamakasiini oli julkisessa myynnissä huhtikuussa 2019, jolloin kohteesta ei saatu yhtään tarjousta. Tämän jälkeen alan markkinatilanne on vallitsevan poikkeustilan johdosta huonontunut.

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki myy rantamakasiinin MHR Yhtiöt Oy:lle 16.3.2020 päivätyn tarjouksen mukaisilla ehdoilla kuitenkin niin, että kaupan tarkemmista ehdoista neuvotellaan vielä ostajan kanssa. Kaupunginhallitus oikeuttaa toimialajohtaja Marko Kilpeläisen hyväksymään lopullisen kauppakirjan.

Keskustelun kuluessa Arja Laulainen esitti Erno Välimäen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Raisa Ranta esitti Anne Liinamaan kannattamana, että asia palautetaana tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteluun. Tommi Salokangas esitti Satu Hatanpään ja Petri Hurun kannattamana muutetun päätösehdotuksen hyväksymistä.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ehdotti kompromissiratkaisuna asian jättämistä pöydälle. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä kaikki vuokratarjoukset, koska ne eivät täytä vuokraamiselle asetettua tuotto-odotusta. Tuotto-odotusta määritettäessä on käytetty vertailutietona kohteen tontinvuokran määrää.

Kaupunginhallitus toteaa, että rantamakasiini oli julkisessa myynnissä huhtikuussa 2019, jolloin kohteesta ei saatu yhtään tarjousta. Tämän jälkeen alan markkinatilanne on vallitsevan poikkeustilan johdosta huonontunut.

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki myy rantamakasiinin MHR Yhtiöt Oy:lle 16.3.2020 päivätyn tarjouksen mukaisilla ehdoilla kuitenkin niin, että kaupan tarkemmista ehdoista neuvotellaan vielä ostajan kanssa. Kaupunginhallitus oikeuttaa toimialajohtaja Marko Kilpeläisen hyväksymään lopullisen kauppakirjan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi evästyksin, että rantamakasiinin myynnistä järjestetään tarjouskilpailu.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.23-14.30.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksen seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi evästyksin, että rantamakasiinin myynnistä järjestetään tarjouskilpailu.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, Marko Kilpeläinen, ostajat

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi