Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Urheilutalon hankesuunnitelman hyväksyminen

PRIDno-2019-5669

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2020 on varattu 1 400 000 € nimellä Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut urheilutalon hankesuunnitelman investointinumerolle 14110729.

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle. Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan urheilutaloa ja sen pihaa ja pysäköintialuetta sekä Kuninkaanhaan koulun pihaa. Urheilutaloon tulee tilat yksilölajien harrastajille. Hankesuunnitelmassa on myös otettu kantaa alueen liikennejärjestelyihin.

Hankkeen yhteydessä on laadittu hankkeelle kustannusarvio. 

Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa touko-kesäkuussa 2020. Itse rakennus olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle urheilutalon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Mika Suojanen esitteli Urheilutalon hankesuunnitelmaa §68:n jälkeen (klo 16:02-16:43).

Valmistelija

  • Mika Suojanen, mika.suojanen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 09.04.2020. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä urheilutalon hankesuunnitelman liitteen mukaisena kuitenkin siten, että urheilutalon energiaratkaisuissa tulee huomioida kaupunkikonsernin kokonaisetu. Urheilutalon energiaratkaisuja suunnitteleviin työryhmiin kutsutaan myös Pori Energia Oy:n nimeämä edustaja. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän tekemän seuraavan muutetun päätösesityksen:

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä urheilutalon hankesuunnitelman liitteen mukaisena kuitenkin siten, että urheilutalon energiaratkaisuissa tulee huomioida kaupunkikonsernin kokonaisetu. Urheilutalon energiaratkaisuja suunnitteleviin työryhmiin kutsutaan myös Pori Energia Oy:n nimeämä edustaja. Kaupunginhallitus päättää pyytää lisäksi asiassa sivistyslautakunnan ja vammaisneuvoston lausuntoa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä urheilutalon hankesuunnitelman liitteen mukaisena kuitenkin siten, että urheilutalon energiaratkaisuissa tulee huomioida kaupunkikonsernin kokonaisetu. Urheilutalon energiaratkaisuja suunnitteleviin työryhmiin kutsutaan myös Pori Energia Oy:n nimeämä edustaja. Kaupunginhallitus päättää pyytää lisäksi asiassa sivistyslautakunnan ja vammaisneuvoston lausuntoa.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, vammaisneuvosto, tekninen toimiala, tilayksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi