Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 521 Kesäyliopiston lakkauttaminen

PRIDno-2020-5106

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin kesäyliopisto aloitti toimintansa 1.1.2014, kun Länsi-Suomen kesäyliopisto lopetti toimintansa. Porin kesäyliopisto sai ylläpitämisluvan 9.12.2013 ja ylläpitäjäksi tuli Porin kaupunki. Kesäyliopisto sijoittuu Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikköön, Porin seudun kansalaisopiston yhteyteen. Rehtorina toimii kansalaisopiston rehtori. Kesäyliopistossa on yksi päätoiminen koulutussuunnittelija. Oppilaitos käyttää kansalaisopiston opistotalon tiloja ja opiston tukipalveluja.

Kesäyliopiston budjetti on noin 80 000 euroa vuodessa. Siitä suurin osa on kulunut koulutussuunnittelijan palkkaan. Myös rehtorin, opiston suunnittelijan ja tieto- ja viestintätekniikan suunnittelijaopettajan työajasta pieni osa on budjetoitu kesäyliopistoon. Tuloja vuositasolla on ollut noin 35 000 euroa ja menoja noin 115 000 euroa. Valtionosuus on viime vuosina toiminnan painopisteen siirtymisen myötä pudonnut noin 20 000 euroon vuodessa. 

Porin kesäyliopiston päätoimintamuotoina ovat olleet ammatillinen henkilöstökoulutus, avoin yliopisto, tilauskoulutus ja kaupungin henkilöstökoulutus yhdessä HR-yksikön kanssa. Näistä suurimmaksi on muodostunut viime vuosina kaupungin oma henkilöstökoulutus, jota HR-yksikkö on yhä keskitetymmin ohjannut, ja joka ei ole kesäyliopiston valtionosuuteen oikeuttavaa toimintaa, kuten ei tilauskoulutuskaan. Kesäyliopiston koulutussuunnittelija on lisäksi järjestänyt opetusyksikön omia, usein hankerahalla rahoitettuja, koulutuksia sekä osallistunut kansalaisopiston käytännön asioiden hoitamiseen. Koko työpanos ei siis ole kohdistunut kesäyliopistotoimintaan.

Porin kaupungin sisäisen koulutuksen järjestämisvastuu on siirretty HR-yksilöltä Porin kesäyliopistolle henkilöstöjaoston päätöksellä 19.5.2015 § 105. Kesäyliopiston lakkauttamisen myötä järjestämisvastuu tulee määritellä uudelleen. Porissa halutaan keskittää sisäistä henkilöstökoulutusta HR-yksikölle. Toimialojen koulutusmäärärahoja on jo siirretty HR-yksikölle vuodelle 2021. HR-yksiköllä on jo nyt keskeinen rooli sisäisissä henkilöstökoulutuksissa. Kesäyliopiston koulutusuunnittelija on suunniteltu siirrettävän HR-yksikköön. 

Tilauskoulutus on ollut hyvin pienimuotoista, eikä sen järjestäminen lain mukaan saa tuottaa voittoa. Myöskään kesäyliopiston järjestämällä ammatillisella täydennyskoulutuksella ei ole alueella paljonkaan kysyntää ja kenttä on hyvin kilpailtu. Avoin yliopisto, Torstai-Akatemia, siirtotenttipalvelu ja yleisötilaisuudet ovat myös olleet kesäyliopiston toimintamuotoja, ja niille on paljon kysyntää, mutta niitä voidaan hyvin jatkaa kansalaisopiston toimintoina.  Kaupungin kesäyliopiston toiminnan jatkaminen tässä toimintaympäristössä ei ole enää tarkoituksenmukaista.

Säästöä kesäyliopiston lakkauttaminen tuottaa kaupunkitasolla vain vähän, eli Suomen kesäyliopistoliiton jäsenmaksun 4000 euroa vuodessa ja kurssihallintaohjelman käyttölisenssin,  noin 1900 euroa vuodessa, sillä koulutussuunnittelija jää kaupungin palvelukseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan kesäyliopiston lakkauttamista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ministeriöstä, ja siihen tarvitaan Porin kaupungin lainvoimainen päätös siitä, että tätä ylläpitämisluvan peruuttamista haetaan. Jotta lakkauttaminen tulisi voimaan kuluvan vuoden lopussa 31.12.2020, tulisi lakkauttamista hakea ministeriöstä mahdollisimman pian. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porin kesäyliopiston toiminta lakkautetaan 31.12.2020.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli Porin kesäyliopiston lakkauttamista kokouksessaan 22.9.2020 § 209. Asian tarkempi esittely ja käsittely sivistyslautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kesäyliopiston toiminta lakkautetaan 31.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi