Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 520 Porin lukion perustaminen

PRIDno-2020-5118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 §83 Porin suomalaisen yhteislyseon lukion ja Porin Lyseon lukion hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2021 alkaen.

Tämänhetkiset 9. luokan oppilaat aloittavat ensi syksynä opiskelun1.8.2021 alkaen hallinollisesti yhdistetyssä Porin lukiossa. Haku Porin lukioon tapahtuu yhteisvalinnan kautta 23.2.-23.3.2021. Ennen yhteisvalintaa Opetushallituksen Opintopolku.fi-palveluun tulee syöttää Porin lukion opintotarjonta, jonka pohjalta opiskelevaksi aikovat tekevät hakua koskevat valinnat. Jotta lukion opiskelijavalinnat lukuvuoden 2021-2022 osalta on mahdollista hallinnollisesti toteuttaa edellyttää Opetushallitus opintotarjonnan syöttämistä Opintopolku.fi -palveluun 7.10.2020 mennessä.

Porin kaupungilla on lukiokoulutuksen järjestämislupa. Lukiolaki jättää päätöksenteon lukioverkosta ja oppilaitosten nimistä koulutuksen järjestäjälle. 

Lukioiden hallinnollinen yhdistäminen edellyttää, että Porin suomalaisen yhteislyseon lukio ja Porin Lyseon lukio lopetetaan 31.7.2021 ja perustetaan uusi Porin lukio 1.8.2021 alkaen.

Muita uuden lukion toiminnan käynnistämiseen liittyviä asioita valmistellaan lukuvuoden 2020-2021 aikana opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistaen ja yhteisesti valmistellut asiat tuodaan  tarvittaessa päätettäväksi toimivaltaiselle toimielimelle.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Kaupunginvaltuuston 15.6.2020 §83 päätöksen toimeenpanemiseksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porin suomalaisen yhteislyseon lukion sekä Porin Lyseon lukion toiminta lakkautetaan 31.7.2021 ja Porin lukio perustetaan 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli Porin lukion perustamista kokouksessaan 22.9.2020 § 207. Asian tarkempi esittely ja käsittely sivistyslautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin suomalaisen yhteislyseon lukion sekä Porin Lyseon lukion toiminta lakkautetaan 31.7.2021 ja Porin lukio perustetaan 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi