Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 525 Selvitys hoitajamitoutuksen noudattamisesta ja valvonnasta Porin kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vanhainkodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla, valtuustoaloite

PRIDno-2019-1001

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Viimeaikaisessa vanhuspalvelukohussa ovat huomion keskipisteenä olleet yksityiset hoivapalvelulaitokset. Ongelmia on kuitenkin yhtälailla myös julkisella puolella.

 

Tämä ilmenee mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamasta vuosittaisesta Vanhuspalvlujen tila -tutimuksesta, joka kohdistuu niin yksityisen kuin julkisen puolen toimijoihin. Uusimpien vuoden 2018 huhtikuussa julkaistujen tulosten mukaan yksityinen puoli itseasiassa peittosi julkisen puolen toimijat tehostetussa paveluasumisessa lähes kaikilla laatumittareilla tarkasteltuna ja usein vielä selvällä marginaalilla. THL sai vastaukset kaikkiaan 1920 toimipaikasta.

 

Yksityisten toimijoiden ohella on yhtälailla tärkeää kiinnittää huomioita myös julkisen puolen vanhuspalvelutoimijoihin.

 

Vatuutettu Ari Nordström (sd-valtuustoryhmä) jätti puheenjohtajialle 28.1.2019 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin, että kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakunnalta perusteellisen ja yksityiskohtaisen selvityksen miten hoitajamitoutusta valvotaan vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa sekä miten varmistetaan, että hoitajamitoutusta noudatetaan niissä yrityksissä, joiden palvelujen hankintaan myönnetään palveluseteleitä. Lisäksi aloitteessa esitettiin, että selvityksessä pitää ilmetä onko puutteita esiintynyt ja miten niihin on puututtu.

 

Esitän, että vastaava selvitys on tehtävä myös Porin kaupungin itse tuottamista ikääntyvien asumispalveluista. Näin ollen esitän perusteellista ja yksityiskohtaista selvitystä yksiköissä, vanhaikodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla. Selvityksessä pitää ilmetä onko puutteita esiintynyt ja miten niihin on puututtu.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@porinperusturva.fi
Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Henkilöstön määrä ja osaaminen ovat palvelujen laadun perustekijöitä Tarvittava henkilökunnan määrä riippuu asiakkaiden toimintakyvystä ja avun tarpeesta. Ikäihmisten hoitoon liittyvää henkilöstömitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä sosiaali- ja terveysministriön antamassa päivitetyssä laatusuosituksessa 2017-2019 (6/2017). Laatusuosituksessa korostetaan, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi iäkkäille henkilöille. Hoitohenkilöstöön luetaan asiakkaan välittömään hoitoon ja hoivaan osallistuvat työntekijät, joilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Esimiehet ja kuntouttava henkilökunta lasketaan mitoitukseen siinä määrin kun he osallistuvat asiakkaan hoitotyöhön. Suositus ympärivuorokautisen palvelun hoitohenkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoitajaa asiakasta kohti. Hoitoyksikössä tulee olla korkeampi mitoitus silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita.

Hoitohenkilöstömitoitus ei ole erillinen tai irrallinen lukuarvo, vaan arviointinäkökulmaan on otettava asiakkaan saaman palvelun kokonaisuuden tarkastelu. Tavoite ei saa olla laadukkaan hoidon tarkastelun sijasta vain määritellyn mitoituksen ja sen täyttymisen tarkastelu. Hoitohenkilöstön koulutustaso vaikuttaa ratkaisevasti hoitotulokseen ja palvelun laatuun, siksi henkilöstörakenteen ja -määrän tarkoituksenmukainen suhde on keskeinen tekijä ympärivuorokautisen hoidon laadukkaassa kehittämisessä.

Porin perusturva edellyttää ostopalvelujen tuottajilta yhtä suurta hoitajamitoitusta kuin vastaavassa omassa palvelussa. Hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0.6 hoitajaa asiakasta kohden. Toimintayksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa sekä terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa vaadittu kelpoisuus (L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 ja asetus  153/2016 sekä L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994).  Myös muut laatuvaatimukset ovat samat omalle ja ostopalvelulle.Sijiasten määrää tarkastellaan suhteessa asiakastarpeisiin.

Porin perusturvan vanhuspalveluissa hoitohenkilöstömitoitus laskettiin aiemmin jakamalla hoitajien määrä asiakaspaikkojen määrällä. Nyt hoitohenkilöstömitoitus lasketaan aluehallintoviraston ohjeen mukaisesti seuraavasti: Kaikkien hoitotyöntekijöiden kolmen viikon listan toteutuneet työtunnit lasketaan yhteen ja jaetaan kokoaikaisen työntekijän työtuntimäärällä (116,25 h). Näin saadaan selville yksikössä kyseisellä jaksolla työskennelleen hoitohenkilöstön laskennallinen lukumäärä. Tämän jälkeen henkilöstön lukumäärä jaetaan asiakkaiden lukumäärällä, jolloin saadaan selville toteutunut hoitohenkilöstömitoitus asiakasta kohden. Osissa perusturvan ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitajien tehtäviin kuuluu avustavia tehtäviä kuten pyykki- ja ateriapalvelutehtävät. Nämä avustavien työtehtävien työtunnit vähennetään mitoitusta  laskettaessa hoitotyön tunneista.

Porin perusturvan ympärivuorokautisten yksiköiden hoitohenkilöstömitoitukset:

 • Aleksin Hovi 0,7
 • Palvelukeskus Himmeli, osasto Linnala 0,61
 • Palvelukeskus Himmeli, osasto Tyynelä 0,70
 • Palvelutalo Jokihelmi 0,62
 • Palvelukoti Jokiranta 0,61
 • Kiilarinteen palveluasunnot 0,68
 • Kohorttiosasto Puutarhakoti 1,12
 • Kullaankoto 0,69
 • Palvelukoti Kyläsaari 0,64
 • Mäntylinna, vanhainkoti ja palveluasunnot 0,61
 • Palvelukoti Palmu-Pori 0,64
 • Palvelukoti Puhuri 0,60
 • Palvelukoti Snällintupa 0,60
 • Vanhuspalveluiden osasto 0,71

Palvelukeskus Himmelin osasto Tyynelässä ja vanhuspalveluiden osastolla on lyhytaikais- sekä ns. hätäsijoitusasiakkaita ja siksi mitoitus on korkeampi kuin 0,6. Aleksin Hovin, Kiilarinteen palveluasuntojen ja Kullaankodon mitoituksessa on huomioitu niiden sijainti ja siitä johtuva sijaisten saannin vaikeus. Eri yksiköiden sijaisten rekrytoinnissa on ollut ongelmia ja sen vuoksi mitoitus oni voinut olla tilapäisesti  alle 0,6 muutamia päiviä. 

Perusturvan omiin  ympärivuorokautisiin yksiköihin tehdään touko- kesäkuun aikana valvontakäynnit, joissa tarkistetaan muun muassa  toiminnan asianmukaisuus, henkilöstömitoitus, lääkehoidon toteutuminen, asikkaan itsemäärämisoikeuden toteutuminen, viriketoiminta ja ulkoilu.  Tarkastuskäynnillä varmistetaan, että yksiköissä noudatetaan perusturvan toimintaohjeita sekä valtakunnallisia lakeja, suosituksia ja ohjeita. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman

Perusturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon.

Päätös

Päätös esityksen mukaan

Valmistelija

 • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.2.2019 § 22 valtuustoaloitteen koskien selvityksen tekemistä hoitajamitoituksen noudattamisesta ja valvonnasta Porin kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vanhainkodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.3.2019 § 101 pyytää asiassa perusturvalautakunnan lausunnon. Perusturvalautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 22.5.2019 § 110. Asia on erehdyksen johdosta jäänyt odottamaan, koska samaan aikaan on samalta aihealueelta ollut myös muita aloitteita käsittelyssä. 

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.