Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 523 Stena Recycling Oy:n Porin yksikön ympäristöluvan muuttaminen/Lausuntopyyntö

PRIDno-2020-4992

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa Stena Recycling Oy:n hakemuksesta Porin yksikön ympäristöluvan muuttamisesta.

Stena Recycling Oy hakee muutosta yksikkönsä vaarllisten jätteiden kertavarastomäärään siten, että muualta vastaanotettujen vaarallisten jätteiden (ml. vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu puu) suurin kertavarastomäärä on 50 tonnia. Haettavalla muutoksella ei ole vaikutusta jätteiden vastaanottomääriin. Eri jätelaatujen yhteenlaskettu kertavarastojen enimmäismäärä pienenee haettavan muutoksen jälkeen 50 tonnia 2.950 tonniin.

Lisäksi yhtiö hakee siirtymäkauden lupamääräystä pysyväksi siten, että sähkö- ja elektroniikkaromun vuotuinen vastaanotettu määrä on 1.500 tonnia ja puun (ml. huonekalut) suurin sallittu vastaanottomäärä on 3.800 tonnia. Haettavan muutoksen jälkeen vuotuinen vastaanotettava kokonaismäärä on 43.200 tonnia.

Perustelunaan yhtiö esittää, että laitoksen toiminta on mahdollista, vaikka muualta vastaanotettujen vaarallisten jätteiden suurinta kertavarastomäärää laskettaisiin. Kun vaarallisen jätteen kertavarastointimäärää muutetaan nykyisestä 100 tonnista 50 tonniin, laitoksen ei enää katsota olevan direktiivilaitos. Muutoksella ei arvioida olevan voimassa olevan ympäristöluvan toiminnasta olennaisesti poikkeavia ympäristövaikutuksia. Muutoksella on positiivisia vaikutuksia, kun tulipalo- tai valumariskin sisältävien materiaalien kertavarastointimäärä huomattavasti vähenee.

Yhtiö katsoo myös, että toiminnalle asetettua 25.000 euron vakuutta ei ole tarpeen pienentää, vaikka ns. negatiivisten jätejakeiden kertavarastointimäärä pienenee.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stena Recycling Oy:n hakemuksen johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 12.10.2020

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.