Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 518 Vuoden 2019 arviointikertomus, jatkotoimenpiteet

PRIDno-2020-1444

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esitys vuoden 2019 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.

Liitteenä oleva arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt ja allekirjoittanut sekä se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).

Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2020, jolloin arviointikertomus on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että

 • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi
 • kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2020 § 36 hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen.

Arviointikertomus on julkaistu 1.6.2020.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää:

 • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
 • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti:

 • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
 • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Sinikka Aleniuksen tekemän seuraavan ponsiesityksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi:

"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon.  Tarkan talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla. Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."

Kokouskäsittely

Maija Arola toimi sihteerinä tämän asian kohdalla klo 22:47 - 23.01.

Kuultiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaarina Ranteen esitys asiassa.

Sinikka Alenius jätti seuraavan ponsiesityksen:
"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon.  Tarkan talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla. Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 84:

 • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
 • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan korostanut seuraavia asioita:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Valtuuston asettamat tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 1. Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko Turvallinen ja kriisinkestävä Pori -suunnitelma hyväksyttää kaupungin johtoryhmäkäsittelyn lisäksi myös kaupunginvaltuustossa. Tilinpäätöksen tietojen mukaan kyseessä on Porin kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen toimintasuunnitelma.
   
 2. Perusturvassa ennalta ehkäisevien palvelujen merkitys korostuu, jotta ei jouduta raskaampien palvelujen piiriin. Toisaalta tarkastuslautakunta kysyy, miten perusturvassa pystytään rahoittamaan suunnitellut omaishoidon tuen korotukset, joista perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.2.2020. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa rakenteellisten muutosten merkitystä perusturvan toiminnassa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomion siihen, että perusturvan nettomenot ovat lisääntyneet samassa suhteessa kuin koko kaupungin nettomenot keskimäärin. Tarkastuslautakunta kysyy, onko perusturvan talousarvio tehty realistisesti, kun perusturva ylitti talousarvionsa.

Muut havainnot kaupungin hallinnosta

Perusturva

 1. Tarkastuslautakunta näkee liikkuvien päivystyspalvelujen tilannekeskussuunnitelmien olevan Porin kaupungille strategisesti merkittävä hanke. Hankkeeseen liittyy edistyksellistä ja innovatiivista yhteistyötä, jonka avulla voidaan esimerkiksi purkaa palvelutuotannon päällekkäisyyksiä ja parantaa henkilökunnan työturvallisuutta. Tarkastuslautakunta kysyy, miten Porin kaupunki voi turvata riittävät resurssit tällaiseen käytännön havaintoihin ja tarpeisiin perustuvaan kehittämistyöhön.
   
 2. Tarkastuslautakunta toteaa, että tuloksellisessa palvelutuotannossa työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta kysyy, millä toimilla Porin perusturvan henkilöstö saadaan motivoitua tuottavuusohjelmassa mainittujen uusien toimintamallien luomiseen niin, että työssä jaksetaan.

ICT-yksikkö

 1. Tarkastuslautakunta kysyy sopimusohjauksen korostuessa ICT-palvelutuotannossa
 • onko suurimpien ICT-kumppaneiden sopimusohjaukselle määritelty Porin kaupungissa vastuuhenkilöt sopimusehtojen asianmukaisuuden ja toimivan tiedonkulun varmistamiseksi
 • onko palvelusopimuksissa määritelty Porin kaupungille riittävät valtuudet valvoa näiden sopimusten toteutumista
 • miten tietojen toisaalta julkisuus ja läpinäkyvyys ja toisaalta salassapito toteutuvat lainsäädännössä esitetyllä tavalla.

Opetusyksikkö

 1. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erityistä tukea tarvitseva oppilas saisi opetusta siinä muodossa, joka hänelle parhaiten soveltuu. Nykyisellään oppilaan asuinpaikka on osatekijänä siihen, minkä tyyppistä erityisopetusta oppilaalle annetaan. Tarkastuslautakunta esittää myös huolensa, onko erityiskouluista tulossa vain entistä vaikeammista ja monisyisemmistä haasteista kärsivien oppilaiden oppimisympäristöjä? Miten huolehditaan siitä, ettei yleisopetukseen integroiva tai inklusiivinen opetusmalli luo entistä jyrkempää jakoa erityisopetuksessa olevien oppilaiden välille? Toisaalta taas luokka/ryhmäkoko on erityiskouluissa yleisopetuksen kouluja pienempi. Lisäksi opetuksessa avustavan henkilökunnan, kuten ohjaajien määrä, ei ole jokaisessa erityisopetusta antavassa koulussa yhtäläinen, vaan erityiskoulut ovat vahvemmin resursoituja.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

 1. Tarkastuslautakunta kysyy, näkyykö kaupungin voimavarojen (toiminnan ja talouden) resursointi sopivassa määrin strategian mukaisissa painopisteissä ja tavoitteissa Lasten ja nuorten sekä Hyvän elämän Pori. Lisäksi lautakunta kysyy, otetaanko ennaltaehkäisevän työn säästömahdollisuus riittävästi huomioon resurssien kohdentamisessa.

Oy Visit Pori

 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, etteivät omistajan asettamat tavoitteet ole kaikilta osin toteutuneet vuoden 2019 osalta. Tarkastuslautakunta kysyy, ovatko Visit Pori Oy:n toiminnalle asetetut tavoitteet ja mittarit oikeanlaisia.

Pori Energia Oy

 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomionsa sähkömyynnin ulkoistamiseen liittyvään taloudelliseen riskiin kaupunkiomistajan kannalta. Vaikuttaako sähkönmyynnin ulkoistus Pori Energian kannattavuuteen negatiivisesti? Riskiin sisältyy myös mahdollisuus, sillä onnistuessaan uusi yhtiö parantaa entisestään Pori Energia konsernin tulosta, jolloin omistajan saama vuosittainen kassavirta on tältä osin turvattu.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus pyytää seuraavilta tahoilta arviointikertomukseen liittyvät selvitykset/lausunnot:

 • Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6
 • Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8
 • Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5
 • Pori Energia Oy: kysymys 9
 • Oy Visit Pori: kysymys 10

Selvitykset/lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 31.8.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 84. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 § 397 päättänyt pyytää arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot 31.8.2020 mennessä:

 • Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6
 • Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8
 • Perusturva: kysymykset 2,​ 3,​ 4 ja 5
 • Pori Energia Oy: kysymys 9
 • Oy Visit Pori: kysymys 10

Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus  ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian konsernihallinnon toimialan osalta uudelleen valmisteltavaksi.

Esteellisyys

Tommi Salokangas

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

 • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 84. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 § 397 päättänyt pyytää arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot 31.8.2020 mennessä konsernihallinnon toimialalta, sivistystoimialalta, perusturvalta, Pori Energia Oy:ltä ja Oy Visit Porilta.  Kaupunginhallitus käsitteli saatuja selvityksiä kokouksessaan 7.9.2020 § 466 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun konsernihallinnon ict-yksikön osalta. ICT-yksikkö on antanut 29.9.2020 tarkentavan lausunnon.

Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus  ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Simo Korpela saapui kokoukseen klo 13.12.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.