Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Esteettömyyskartoitus Porin kaupungin kiinteistöissä sekä tietojen julkaiseminen nettisivuilla, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Jäntti Jaakko

PRIDno-2019-2229

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 26.2.2018 § 26:

Valtuutettu Jaakko Jäntti jätti puheenjohtajalle Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

”Porin kaupungin toimipisteiden esteettömyystietoja on vaikea tai jopa mahdotonta löytää. Koska esteetön kulku ei ole itsestäänselvyys kaupungin eri ikäisissä kiinteistöissä, esimerkiksi pyörätuolilla liikuttaessa on välttämätöntä, että tieto esteettömistä sisäänkäynneistä on helposti saatavilla, kuten myös tiedot palveluiden saavutettavuudesta näkö- ja kuulovammaisille.Edellisen perusteella esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin esteettömyyskartoituksen toteuttamiseksi toimipisteissään sekä esteettömyystiedon julkaisemiseksi kaupungin nettisivuilla.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 5.3.2018 § 97: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen toimialan, viestintäyksikön sekä vammaisneuvoston lausunnot 31.5.2018 mennessä."

- - - - - - 

Vammaisneuvoston lausunto 24.5.2018: 

"Porin vammaisneuvosto suosittelee esteettömyyskartoituksen toteuttamiseksi koulutetun rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan tilaamista, joka osaa ottaa huomioon vallitsevat lait ja suositukset. Lisäksi tarvitaan eri vammaisryhmien edustajista koostuva käyttäjäraati, joka kiertää yhdessä esteettömyyskartoittajan kanssa havainnoimassa kaikki Porin kaupungin toimipisteet. Esteettömyyskartoitus suositellaan tehtäväksi kohteittain yhdessä teknisen toimialan edustajan kanssa, ja mukana olisi hyvä olla myös kulloisenkin tarkastelun kohteena olevasta kiinteistöstä vastuussa oleva henkilö. Aikataulullisesti esteettömyyskartoitus tulisi tehdä lumettomana aikana. 

Kierroksen jälkeen koulutettu esteettömyyskartoittaja kokoaa sekä omat että käyttäjäraadin huomiot ja ehdotukset kohteittain viralliseksi raportiksi. Raportti sisältää nykytilaselvityksen sekä toimenpide-ehdotukset esteettömyyden korjaamiseksi suositusten mukaiseksi. Raportista saadaan myös kohdekohtaiset esteettömyystiedot Porin kaupungin internetsivustoa varten. Vammaisneuvosto ehdottaa, että ennen tietojen julkaisua sivuston toimivuus ja käytettävyys olisi syytä testauttaa käyttäjäraadilla. 

Porin vammaisneuvosto kokee eri tahojen yhteistyönä tehtävän esteettömyyskartoituksen toteuttamisen erittäin tärkeäksi ja toivoo prosessin aloittamista välittömästi. Vammaisneuvosto suosittelee kartoituksen tekemistä yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmän kanssa, yhteyshenkilönä projektipäällikkö Riikka Tupala. Välittömänä toimenpiteenä vammaisneuvosto ehdottaa, että Porin kaupungin internetsivuilta löytyisi Porin kaupungin toimitilojen esteettömyydestä vastaavan henkilön nimi yhteystietoineen. "

Viestintäyksikön lausunto 6.6.2018:

"Esteetön ja turvallinen ympäristö vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja koko yhteiskunnan toimivuutta. Porissa tehtävän esteettömyystyön tulee tähdätä siihen, että kaikkien kaupunkilaisten ja muiden kaupungissa liikkuvien on mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ikään ja kuntoon katsomatta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi tulee tukea sosiaalista ja viestinnällistä esteettömyyttä. Yhdessä ne edesauttavat kokemusta osallisuudesta. Viestinnällisen esteettömyyden eri näkökulmat pyritään huomioimaan ja saavutettavuutta edistämään viestintää kehitettäessä. Sisällöllistä kehitystyötä tehdään yhdessä toimialojen ja palveluiden kanssa. Teknisessä kehitystyössä kumppani on ICT-yksikkö. Tavoitteena on, että sisältöjä saavutettavuudesta lähdetään tuottamaan ja kootaan yhteen pori.fi-nettisivustolle viimeistään syksyn 2018 aikana. Tarvetta laajemman esteettömyystiedon julkaisemiselle kaupungin nettisivuilla arvioidaan uudelleen mahdollisen esteettömyyskartoituksen toteuttamisen/julkaisun yhteydessä."

Viestintäyksikkö esittää, että 1) saavutettavuustiedon julkaisemista kaupungin nettisivuilla selvitetään 2) selvittelyssä huomioidaan verkkosivuston muu kehittäminen ja olemassa olevat suunnitelmat ja tarpeet ja että
3) arvio laajemman esteettömyystiedon toteuttamisesta kaupungin nettisivuille tehdään esteettömyyskartoituksen toteuttamisen/julkaisun yhteydessä.

Teknisen toimialan lausunto 25.4.2019:

"Porin kaupungin omistamista kiinteistöistä on osasta tehty peruskorjauksen tai uudiskohteen suunnittelun yhteydessä esteettömyystarkastelu ja esteetön kulku Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden ja määräysten mukaan. Käytännössä tätä tietoa ei kuitenkaan ole jalostettu julkaistavan esteettömyyskartoituksen muodossa eikä tarkastelu tuota tuloksena verkossa julkaistavaa materiaalia tai ohjeita.Teknisen toimialan tilayksikkö on käynnistänyt palvelulupauksien mukaisesti työn esteettömyyden tilanteen selvittämiseksi koko kiinteistökannan osalta. Työssä on tarkoitus osallistaa myös kuntalaisia keräämään havaintoja palveluympäristöstä kiinteistöjen osalta tarkoitukseen luodulla kyselylomakkeella."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus edellyttää, että vammaisneuvoston ja viestintäyksikön esitykset huomioidaan kaupungin viestinnän ohjeistuksessa sekä toteutuksessa ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee teknisen toimialan, viestintäyksikön ja vammaisneuvoston lausunnot tiedoksi vastauksena Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus edellytti, että vammaisneuvoston ja viestintäyksikön esitykset huomioidaan kaupungin viestinnän ohjeistuksessa sekä toteutuksessa vuoden 2019 loppuun mennessä ja ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee teknisen toimialan, viestintäyksikön ja vammaisneuvoston lausunnot tiedoksi vastauksena Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.