Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Jakkuvärkin alueelle maakuntakaavan muutos, valtuustoaloite, valtuutettu Joensuu Jarno

PRIDno-2019-638

Valmistelija

  • Tarja Suojala, tarja.suojala@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 26.2.2018 § 24:

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti puheenjohtajalle valtuustoaloitteen: 

 ”Porin kaupungin Jakkuvärkin alueelle on suunniteltu maakuntakaavassa alue, johon voidaan kaavoittaa tuulivoimaa. Alue sijaitsee Makholman, Viasveden ja Perä-Amerikan välisellä alueella, noin 2 km Porin asemakaava-alueen länsi-lounaispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,2 km2. Maakuntakaavassa on merkittyinä yhteensä 23 aluetta tuulivoiman käyttöön. Alue 12 on ns Jakkuvärkin alue. 

Jakkuvärkki oli nähtävillä vuoden 2014 joulukuussa. Silloin osa lausunnon antajista, mm. WWF vaati: ”että Jakkuvärkin osayleiskaava laitetaan viideksi vuodeksi jäihin.” Tuo WWF:n vaatima viisi vuotta on tulossa täyteen käytännössä 2018/2019 aikana. Vaatimus perustui merikotkan esiintymiseen alueella. Alueen ollessa maakuntakaavassa merkittynä tuulivoiman käyttöön, estää se alueiden kehittämisen esimerkiksi luontomatkailuun tai muuhun käyttöön.

Valtuustojärjestyksen 5 §:n mukaisin oikeuksin esitän, että Porin kaupunki vaatii maakuntakaavaan muutoksen, että ns. Jakkuvärkin tuulivoima-alue (nro 12) poistetaan maakuntakaavasta ja se osoitetaan esimerkiksi luontomatkailuun tai muuhun käyttöön.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 5.3.2018 § 97: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelun lausunnon 31.5.2018 mennessä."

- - - - - - 

Kaupunkisuunnittelun lausunto 25.4.2019:

"Kaupunginhallitus on pyytänyt 5.3.2018  § 97 kaupunkisuunnittelun lausuntoa valtuustoaloitteeseen 26.2.208 § 24 Jakkuvärkin alueen maakuntakaavan muutoksesta. Maakuntakaavoitus on Satakuntaliiton hallinnoimaa alueiden käytön suunnittelua. Porin kaupunki osallistuu maakuntakaavoitukseen asianosaisena ja antaa palautteita kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Maakuntakaavoituksessa on vireillä vaihemaakuntakaava 2. Maakuntakaavan kokonaisuuden päivittäminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 aikana. 

Vaihemaakuntakaava 1 esitetty aluevaraus Jakkuvärkin tuulivoiman tuotantoa varten on tarkemmassa osayleiskaavatyössä todettu haasteelliseksi. Kaupungin kannaksi on muodostunut, että nykysuuntauksen mukainen voimaloiden suurentuminen ja lukumäärän väheneminen aiheuttavat sen, ettei alueelle enää mahdu maakunnallisesti merkittävän kokoluokan tuulivoimapuistoa.

Porin kaupunki on esittänyt lausuntonaan vaihemaakuntakaava 2 luonnos- ja ehdotusvaiheissa, että Jakkuvärkin aluevaraus tuulivoiman tuotantoa varten tulee edellä mainitulla perusteella poistaa. 
Satakuntaliiton vastineen mukaan Jakkuvärkin tuulivoimala-aluetta ei ole poistettu, koska tuulivoimaa käsittelevää Vaihemaakuntakaavaa 1 ei ole haluttu avata tässä kohtaa, vaan se käsitellään seuraavassa
kokonaismaakuntakaavan laadinnassa.

Jakkuvärkin alueen maakuntakaavan muutos on Porin kaupungin maakuntakaavoituksen tavoitteena, jonka toteutumisen edistämistä kaupunkisuunnittelu jatkaa osana maakuntakaavatyöhön osallistumista."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee kaupunkisuunnittelun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Jarno Joensuun valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.