Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Kantelu Porin kaupunginhallitukselle

PRIDno-2019-987

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Veikko Nurmi osoitti 7.11.2018 kaupunginhallitukselle toimenpidepyynnöksi otsikoimansa kirjelmän, jossa hän pyysi kaupunginhallitusta selvittämään Repolinnaksi kutsutun kiinteistön epäkohtia, koska Lounais-Suomen kihlakunnan poliisilaitos oli jättänyt esitutkinnan suorittamatta hänen tutkintapyyntönsä perusteella.

Konsernihallinnon toimialan hallintoyksikön päällikkö oli 13.2.2019 lähettänyt Nurmelle kirjeen, jossa pyydettiin ilmoitusta siitä, oliko kyseinen toimenpidepyyntö tarkoitettu kanteluksi, ja annettiin ohjausta myös muista mahdollisista viranomaistahoista.

Nurmi lähetti 21.2.2019 vastauksen, jossa hän pyysi, että hänen aikaisempi kirjeensä käsiteltäisiin kanteluna Porin kaupungin asianomaisessa toimielimessä, joka on kaupunginhallitus.

Kantelu ja sen liitteenä oleva päätös siitä, että esitutkintaa ei suoriteta, eivät ole kovinkaan yksilöityjä, mutta niiden perusteella on pyydetty kyseisestä kiinteistöstä teknisen toimialan tilayksikön (kaupunki omistaa kiinteistön) sekä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan rakennusvalvontayksikön ja ympäristö- ja terveysvalvontayksikön lausunnot.

Rakennusvalvontayksikön lausunnosta ilmenee, että vuosina 2014 ja 2017 oli myönnetty rakennusluvat käyttötarkoituksen muutoksiin ja niihin liittyviin muutostöihin.Tilat ovat myönnettyjen lupien mukaisessa käytössä, mutta hankkeiden toteutuksessa on laiminlyöty vastaavien työnjohtajien hakeminen sekä katselmusten pitäminen. Terveysvalvonnan osalta kiinteistöstä ei ollut huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallitukselle osoitetun kantelun ja siihen saamansa selvitykset sekä lähettää saamansa selvitykset kantelijalle tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa teknisen toimialan tilayksikköä huolehtimaan kiinteistöön kohdistuvien rakennuslupien asianmukaisesta täytäntöönpanosta, erityissuunnitelmien laatimisesta ja vaadittujen katselmusten toimittamisesta. Muilta osin kaupunginhallitus katsoo, että kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yleislausekejäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Veikko Nurmi, teknisen toimialan tilayksikkö/Mikko Viitala, ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan rakennusvalvontayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.