Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 29.4.2019

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 29.4.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kaksi valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

 

§ 51

Oirekyselyt kouluihin ja päiväkoteihin, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Minna Haavisto

PRIDno-2019-2342

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti pyytää aloitteesta perusturvatoimen lausunnon 12.8.2019 mennessä.

 

§ 52

Ruoka hävikistä hyötykäyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä

PRIDno-2019-2341

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti pyytää aloitteesta palveluliikelaitoksen ja ympäristö- ja lupatoimialan lausunnot 12.8.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.