Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus, valtuustoaloite, Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Martti Lundén

PRIDno-2019-2228

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 29.1.2018 § 13:

Valtuutettu Martti Lundén jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

"Täyden päivähoito-oikeuden tulee koskea kaikkia lapsia riippumatta lapsen vanhemman työmarkkina-asemasta tai perhevapaiden käytöstä. Perheiden tilanteet vaihtelevat. Työelämä on yhä epävarmempaa ja vanhemman työmarkkinatilanne voi muuttua nopeastikin. Stressaava ja jatkuvasti muuttuva hoitotilanne ei ole lapsen eikä perheen kokonaisedun mukaista. Alle kouluikäisten kasvuympäristöllä ja lasten hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus lapsen elämänkulkuun.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa erilaisessa sosiaalisessa tilanteessa olevien perheiden lapset eriarvoiseen asemaan. Tarve säännölliseen kasvua ja kehitystä tukevaan päivähoitoon korostuu etenkin perheissä, joissa on työttömyyttä, uupumusta tai päihde- tai mielenterveysongelmia. Myös maahanmuuttajaperheiden lapset hyötyvät päivähoidosta vaikka vanhempi on kotona. Päivähoito-oikeuden rajaaminen ei edistä vanhemman työnhakua ja työllistymistä, mutta se hankaloittaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista.

Eriarvoisuuden kasvu kasvattaa kustannuksia. Sosiaaliset ongelmat monesti kasautuvat. Kun jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevien perheiden edellytetään perustelevan elämäntilannettaan ja lapsen tarvetta kokopäiväiseen päivähoitoon, voi lapsen tosiasiallinen tarve päästä päivähoitoon jäädä piiloon mikäli päivähoitoa ei esim. haeta tästä syystä lainkaan.

Henkilöstön näkökulmasta päivähoitotarpeiden selvittäminen vaatii lisätyötä ja hallinnollista byrokratiaa. Päivähoito-oikeuden käytön seuranta voi heikentää luottamusta henkilöstön ja vanhempien välillä. Lapsen mahdollisuus säilyttää tutut sosiaaliset suhteet päivähoitoryhmässään voi vaarantua. Päivähoidon palveluohjauksella tulee varmistaa jokaiselle lapselle ja hänen perheelleen parhaiten elämäntilanteeseen soveltuva päivähoitoratkaisu.

Esitän, että varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan Porissa varhaiskasvatuksessa sitä mukaan kun perheet hakevat lapselleen päivähoitoa tai päivähoitotarve muuttuu.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus  5.2.2018 § 66:  "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 15.5.2018 mennessä."

- - - - - 

Sivistyslautakunnan lausunto 17.4.2018:

"Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2016 siten, että kaikilla lain tarkoittamilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Sitä laajempaan varhaiskasvatukseen on oikeus, jos lapsen vanhemmat ovat töissä kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä. Lisäksi varhaiskasvatusta on aina järjestettävä kokopäiväisenä, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Tällaisissa tilanteissa perheen tulee hakea harkinnanvaraista 20 tuntia viikossa laajempaa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa on riittävä aika lapsen kasvun, kehityksen ja kaikinpuolisen hyvinvoinnin tueksi sekä varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteuttamiseen. Samansuuntaiset tuntimäärät ovat käytössä myös esi- ja alkuopetuksessa.

Lakimuutoksen tavoitteena on ollut, että varhaiskasvatusta järjestetään joustavasti ilman jatkuvaa selvitysten tarvetta. Jos esimerkiksi kotona ollut vanhempi työllistyy, 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olleen lapsen varhaiskasvatus muuttuu välittömästi laajemmaksi. Jos taas vanhempi jää työttömäksi, hänellä on oikeus niin halutessaan käyttää aiempaa 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusoikeutta seuraavat kaksi kuukautta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää tietää perheen tilanteesta, koska se voi vaikuttaa olennaisesti lapsen käyttäytymiseen myös kodin ulkopuolella. Varhainen tukeminen on yksi varhaiskasvatuksen tehtävistä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa kasvatustyössä. 

Ongelmalliseksi on muodostunut, miten saada palveluiden piiriin ne perheet, jotka hyötyisivät palvelusta, mutta jotka eivät ole palveluita hakeneet. Yksi ongelma on alle 3-vuotiaiden perheet. Perhe ei voi saada samanaikaisesti kotihoidon tukea ja kunnallista varhaiskasvatusta. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa elävät vanhemmat valitsevat helpommin taloudellisen tuen kuin varhaiskasvatuspalvelun. Palveluiden 
piiriin hakeutumisessa tarvitaan ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta, erityisesti lastenneuvolan rooli on tärkeä. Valtakunnan tasolla suunnitelmissa on lähivuosina subjektiivisen oikeuden mukainen maksuton varhaiskasvatus 20 tuntia viikossa, alkaen 5-vuotiaista.Tätä koskeva kokeilu alkaa 1.8.2018. Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille Porissa tulee keskusteltavaksi Porin sivistystoimialan talousarviokäsittelyssä vuodelle 2019. 

Ennen varhaiskasvatuslain mukaista subjektiivista oikeutta (20h/viikko) perheet ilmoittivat minkä laajuisena ja minä päivinä tai aikoina he varhaiskasvatusta halusivat. Nyt varhaiskasvatuslain mukaan kunta voi päättää säännöllisen toiminta-ajan viikonpäivän ja kellonajan niille lapsille, joiden varhaiskasvatusoikeuden laajuus on 20 tuntia viikossa. Tämä antaa kunnalle mahdollisuuden järjestää henkilökuntaa ja tiloja toisella tavalla kuin aiemmin, kun rajausta ei ollut. Nyt samaa laskennallista varhaiskasvatuspaikkaa voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin esim.  niin että viikko jaetaan kahden lapsen kesken tai  vanhempien salliessa kaksi lasta jakaa paikan niin, että lapset ovat vuoroviikon joko 2 päivää tai kolme päivää varhaiskasvatuksessa. Tällöin henkilöstömitoituksessa toimitaan yhden lapsipaikan mukaan, kun muuten saatettaisiin joutua kahden lapsipaikan varaamiseen.

Vanhemmat voivat siis päättää käyttävätkö he 20 tuntia viikossa kokonaisina päivinä vai joka päivä 4 tuntia kerrallaan. Varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luopuminen toisi lisää kokoaikaisia lapsia arhaiskasvatukseen arviolta 200 lasta. Osa olisi nykyisiä palvelun käyttäjiä, osa kokonaan uusia. Se lisäisi henkilöstö- ja käyttökustannuksia vuositasolla n. 1,5 milj.€. Se edellyttäisi kahta uutta päiväkotia; joko kaupungin omia tai palvelusetelipäiväkoteja. Rajausta ei voisi poistaa uusilta asiakkailta, vaan sen tulisi koskea kaikkia jo hoidossa oleviakin lapsia kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Sivistyslautakunnan talouden käyttösuunnitelmaan vuodelle 2018 ei ole mahdollista sisällyttää menoja, joita tulisi, jos varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen poistettaisiin."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee sivistyslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.