Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Porin biokaasulaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa/Envor Pori Oy

PRIDno-2019-1707

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungin lausuntoa Envor Pori Oy:n biokaasulaitoksen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta.

Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa: www.avi.fi/Lupa-tietopalvelu.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö on todennut lausuntonaan, että toiminnasta, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, ei saa aiheutua yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulain vastaista haittaa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Toiminnasta tulee laatia yksityiskohtaiseen riskinarviointiin perustuva ennaltavarautumissuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Envor Pori Oy:n lupahakemusten johdosta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.