Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Tilayksikön työohjelman päivitys

PRIDno-2019-1386

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari-Matti Haapala, kari-matti.haapala@pori.fi

Perustelut

Tilayksikkö on jakanut TA2019 investointiosassa olevat investointikohteet, sekä työt kh:n käyttöön varatuilta tileiltä 14110851 kiinteistöjen kunnossapito (3 884 000€) ja
toimitilojen kiinteistökehitys 14123002-1412300x (2 800 000€) työohjelmaksi 11.12.2018 PTS-Suunnitelmien mukaan 11.12.2018. Osa tilien 14110851 ja 14123002-1412300x jätettiin sitomatta vuoden aikana tehtäviä muutoksia varten. Työsuunnittelusta ja tarkentavasta laskennasta sekä uusista kiireellisistä tarpeista johtuen on tarpeen tarkistaa tilayksikön työohjelma vuodelle 2019.

Työohjelma on luonteeltaan operatiivisen toiminnan suunnittelua ja siihen tulee lukuisia muutoksia, käytännön töiden järjestelyn kannalta on tarpeen siirtää työohjelman tarkistusoikeus tilien 14110851 kiinteistöjen kunnossapito ja ja toimitilojen kiinteistökehitys 14123002-1412300x osalta Tekniselle lautakunnalle.

Työohjelmaan avatut uudet investoinnit ja määrärahamuutokset on tehty kiinteistöjen kunnossapidon (3 884 000 €) ja toimitilojen kiinteistökehityksen (2 800 000 €) määrärahojen sisällä.

Uudet investoinnit:

 • Kalaholman koulun kellarin luokkatilan korjaus (riskirakennekorjaus)
 • Liinaharjan vastaanottokeskus, keittiön toiminnalliset muutokset ja muut korjaukset
 • Herralahden huoltorakennuksen alapohjan kunnostus
 • Länsi-Porin koulun investoinnin kalustus ja jälkityöt

Määrärahamuutokset:

 • Ennakoimaton toimitilamuutos (sitomaton)
 • Riskirakennekorjaukset vuoden aikana valmistuvan suunnitelman mukaan
 • Ympäristövirasto, ent. Suomen pankki Toiminnalliset muutokset, luovutaan Postitalon 6krs. tiloista
 • B-rak, Kaupunginsairaala Ambulanssikatoksen loppuunsaattaminen
 • Ruosniemen koulun ja kirjaston toiminnan turvaaminen
 • Palvelukoti Kyläsaari vesivaurio- korjaukset
 • Kallelan koulun LTO
 • Lavian yhtenäiskoulu (ent. Suomelan koulu) Rehtorinkanslian kosteusvaurionkorjaus jatko

Lisäksi työohjelmassa oli Kaupunginsairaalan B6-Siiven peruskorjaus suunnittelussa virheellinen investointimääräraha. Määräraha on korjattu työohjelmaan.

Liitemateriaalina on muutettava työohjelma (muutokset tummenettuna) sekä alkuperäinen työohjelma 11.12.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy tilayksikön työohjelman muutoksen ja saattaa asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi sekä päättää esittää kaupungihallitukselle työohjelman tarkistusoikeutta käyttöönsä osoitettujen tilien 14110851 kiinteistöjen kunnossapito ja ja toimitilojen kiinteistökehitys 14123002-1412300x osalta Tekniselle lautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Kari-Matti Haapala, kari-matti.haapala@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli tilayksikön työohjelman päivitystä kokouksessaan 2.4.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy muutoksen tilayksikön työohjelmaan sekä käyttöönsä osoitettuihin tileihin 14110851 kiinteistöjen kunnossapito ja ja toimitilojen kiinteistökehitys 14123002-141230011.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö Haapala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi