Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Toimenpiteet Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Hanna Hildén

PRIDno-2019-690

Valmistelija

  • Outi Karinharju, hankintapäällikkö, outi.karinharju@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 29.10.2018 § 129:

Valtuutettu Hanna Hildén jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Pori sai Reilun kaupungin arvonimen 10 vuotta sitten. Reilun kaupan kaupunki edistää toiminnallaan vastuullista ja eettistä kulutusta, kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista kauppaa. Reilun kaupan kaupungin tai kunnan arvonimi myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kun kaikki kriteerit täyttyvät.

Porissa kriteerit ovat täyttyneet vielä siltä osin, ettei arvonimeä ole poistettu kaupungiltamme, mutta käytännön tekoja tarvittaisiin entistä enemmän vastuullisen ja eettisen kaupankäynnin edistämiseksi kaupungissamme ja luonnollisesti arvonimen säilyttämiseksi.

89 % suomalaisista tunnistaa vastuullisuudesta sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista viestivän Reilun kaupan sertifiointimerkin. Paitsi että kehitysmaiden viljelijät saavat oikeudenmukaisen ja elämiseen riittävän korvauksen tuotteilleen, Reilu kauppa suojaa myös lapsia, koska lapsityövoiman käyttö on kielletty. 

Koulut ja päiväkodit ovat jakaneet teemapäivinä mm. Reilun kaupan banaania lapsille ja nuorille, mutta hankinta tulisi muuttaa niin, että kaikissa hankinnoissa olisi automaationa se, että näissä julkisissa yhteisöissä tarjoiltava banaani olisi aina Reilun kaupan tuote. Reilun kaupan banaania tuotetaan sekä plantaaseilla että pienviljelijöiden tiloilla. Suurtilojen työntekijöillä on järjestäytymiskokous ja työturvallisuudesta huolehditaan. Äideillä on oikeus äitiyslomaan. Banaaneista saatu Reilun kaupan lisäkorvaus käytetään esimerkiksi koulutukseen ja asumisolojen kohentamiseen.

Valtuuston suomin oikeuksin esitän, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen niin, että kaikki kouluissa ja päiväkodeissa tarjoiltava banaani olisi Reilun kaupan tuote. Taloudellisilta vaikutuksiltaan hankintapäätös on pieni, mutta ideologisesta, eettisestä ja hankintojen vastuullisuuden näkökulmasta katsottuna oikea päätös, joka vahvistaisi myös arvonimen säilymistä Porissa.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 5.11.2018 § 539: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunnon 28.2.2019 mennessä."

- - - - - - 

Hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunto 4.2.2019:

"Elintarvikkeet kuuluvat kaupunginhallituksen vahvistamiin yhteishankintatuoteryhmiin, joiden kilpailuttamisesta ja sopimushallinnasta vastaa Hankintapalvelut-yksikkö. Elintarvikkeiden hankintasopimukset eivät periaatteessa estä Reilun kaupan tuotteiden tilaamista sopimuspaikoista, mutta asiaa tulee tarkastella myös käytännön kannalta. Hankintasopimukseen perustuvasta tilaamisesta vastaa tarpeidensa mukaisesti toimialat; elintarvikkeiden osalta suurimmat tilausvolyymit tulevat palveluliikelaitokselta. 

Palveluliikelaitokselta saadun selvityksen (13.12.2019) mukaan mahdollisuutta, että hankittavat banaanit olisivat Reilun kaupan tuotteita, on käsitelty palveluliikelaitoksen päällikköpalaverissa. Palaverin tuloksena oli päädytty siihen, että kouluissa ja päiväkodeissa ei voida siirtyä pelkästään käyttämään Reilun kaupan banaaneja. Tähän on syynä taloudelliset seikat: tavallinen banaani maksaa noin 1,10 €/kg, kun taas Reilun kaupan banaani noin 1,80 €/kg. Vielä isompana syynä se, että Reilun kaupan banaania saa vain täysinä laatikkoina (noin 18,5 kg), kun tavallista banaania saa tukusta kiloittain; melkein kaikille päiväkodeille tuo isompi myyntierä on mahdoton käyttää normaalijärjestelyin. Yksittäisiä teemapäiviä Reilun kaupan banaaneilla voidaan poikkeusjärjestelyin toteuttaa ja näitä on yleensä vuosittain ollutkin, mutta jatkuvana käytäntönä ja pelkästään Reilun kaupan banaaneita ei voida hankkia."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Hanna Hildènin ensimmäisenä allekirjoittajana tekemään valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.