Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Työryhmän asettaminen tutkimaan kaupungin kiinteistöjä energiataloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi, valtuustoaloite Markku Tanttinen

PRIDno-2019-1970

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Perustelut

Asia: KH 18.12.2017 § 779, Työryhmän asettaminen tutkimaan kaupungin kiinteistöjä energiataloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi, valtuustoaloite, Markku Tanttinen

Porin kaupunki on liittynyt valtuuston päätöksellä hiilineutraaliutta tavoittelevien HINKU-kuntien joukkoon. Keskeisenä osana tavoitteiden saavuttamiseksi energiankulutuksen pienentämisen lisäksi on uusiutuvien energioiden käytön lisääminen. Tämän sitoutumisen kautta uusituvan energian käyttö tulee lisääntymään myös kaupungin kiinteistöissä.

Pori on lisäksi mukana työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan välisessä energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Suomessa energiatehokkuussopimukset ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sopimuksen edellyttämä sähköenergian pienentäminen saavutetaan suurimmalta osaltaan jo päätetyillä toimenpiteillä kuten katuvalaistuksen uusiminen led-valoiksi, jolloin katuvalojen energiankulutus pienenee arviolta 70-80 %.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä voidaan harkita osana vuosittaisten investointiohjelmien toteutusta. Silloin kun tehdään uudistuotantoa tai laajempia peruskorjauksia, voidaan aurinkolämmön- ja sähkön, sekä maalämmön käyttö huomioida. Esimerkkinä toteutetuista hankkeista on Porin uuden uimahallin aurinkolämpö- ja aurinkoenergia ratkaisut. Parhaillaan suunnitellaan tekojääradan jäähdytyskoneiden lauhduttimien uusintaa, jonka yhteydessä varaudutaan lauhde-energian talteenottoon ja sen hyödyntämiseen Karhuhallin ja harjoitusjäähallin käyttöön. Öljy- ja sähkölämmityslaitoksista on luovuttu määrärahojen puitteissa ja niitä on korvattu maalämpöratkaisuilla, esimerkkinä Untuvan päiväkoti ja Vähäkatavan sauna. Laviaan suunnitellaan parhaillaan uusituvalla energialla toimivaa aluelämpöratkaisua. Ruosniemen Tuulikylään valmistui 2017 uusi Meijumäen päiväkoti, jonka lämmitysmuotona on maalämpö perinteisten öljylämmitysmuotojen sijaan (alueella ei ole taloudellisin mahdollisuuksin toimivaa kaukolämpöverkkoa). Paras tapa lämmitysmuotona on käyttää uusiutuvien energioiden avulla tehokkaasti tuotettua kaukolämpöä.

Aurinkosähkö- ja lämpö on varteenotettava energiamuoto täydentävänä energialähteenä. Vielä tällä hetkellä aurinkoenergian hyödyntäminen ei ole yksittäisenä hankkeena taloudellisesti kannattavaa, mutta sen edullisuus suhteessa muihin energiamuotoihin nähden paranee kaiken aikaa aurinkoa hyödyntävien tekniikoiden kehittyessä ja perinteisten energioiden kallistuessa. Tekninen toimiala on käynnistänyt hankeen yhdessä Pori Energia Oy:n kanssa, jossa kartoitetaan aurinkosähköpotentiaali Teknisen toimialan hallinnoimien rakennusten kattopinnoilta.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö tullaan jatkossa tapauskohtaisesti huomioimaan suurempien hankkeiden yhteydessä. Muun muassa uuden Kaarisillan koulun viereen valmistuvan päiväkodin hankesuunnitelmaan Tekninen toimiala määritti, että rakennus varustetaan katolle sijoitettavilla aurinkopaneeleilla, jonka nimellisteho on 20 KWp.

Porin kaupungin Tekninen toimiala on tehnyt pitkäjänteistä ja suunnitelmallista energiansäästötyötä vuodesta 1993 asti ja olemme muun muassa energiakatselmoineet energiakulutuksen kannalta merkittävimmät rakennukset (noin 80 % rakennuksista). Näissä katselmuksissa todetut kannattavat energiasäästöinvestoinnit on toteutettu.

Vuosina 2018 – 2019 tehdään rakennusten seurantakatselmukset, joissa tullaan kartoittamaan uusien teknisten tai toiminallisten mahdollisuuksien hyödyntämien energiasäästötyössä, samalla rakennusten sisäilmaolosuhteita parantaen.  Tekninen toimialan Tilayksikkö on käynnistänyt hankkeen, joka kiinnittää erityistä huomiota rakennusten energianseurantaan sen analysointiin ja raportointiin; hankkeessa kehitetään energiaseurantaan liittyviä järjestelmiä omana hankkeena.

Parhaillaan tehdään myös kokonaisvaltainen tarkastelu rakennusautomaatiojärjestelmien toimivuuteen, jonka tarkoituksena on järjestelmiä ja analysointia kehittämällä varmistaa energian tarkoituksen mukainen käyttö.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö tulevissa sähköenergian kilpailutuksissa voidaan haluttaessa huomioida käyttämällä kokonaistaloudellista valintaperustetta, jossa yhtenä vaikuttavana asiana hinnan lisäksi on energiatuotannon alkuperä ja ilmastovaikutukset.

Tekninen toimiala, kuten myös valtuustoaloitteen tekijä Markku Tanttinen näkevät energian tarkoituksenmukaisen käytön olevan tärkeä osa hyvää kiinteistöpitoa, jota tulee määrätietoisesti kehittää. Energian tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyvät toimet, järjestelmien kehittämien, tarvittavien resurssien, sekä palveluiden hankkiminen on Toimitilojen ylläpitopalveluiden tehtävä ja erillistä työryhmää ei Teknisen toimialan käsityksen mukaan tarvita.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan selvityksen vastauksena kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.04.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan lausunnon vastauksena valtuutettu Markku Tanttisen aloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.