Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Vuokrasopimus Silakankäsittelylaitos

PRIDno-2019-1982

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö, harri.aaltonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunki vuokraa silakankäsittelylaitoksen perustettavan yhtiön nimiin 1.6.2019 alkaen. Vuokrasopimus on neuvoteltu tulevan yhtiön edustajan kanssa ja on määräaikainen. Se on irtisanottavissa vuokranantajan toimesta yhden (1) kuukauden ja vuokralaisen toimesta kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.  Hyväksyttävä sopimus on tarkoitettu väliaikaiseksi yhtiön perustamiseen ja toiminnan käynnistymiseen saakka. Perustettavan yhtiön rekisteröidyttyä osapuolet neuvottelevat lähes vastaavansisältöisen vuokrasopimuksen pitkänä (esim. 20 v.) määräaikaisena sopimuksena. Sopimus liittyy kalasataman kehittämisuunnitelmiin ja pyrkii osaltaan turvaamaan sen kehittymisen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi silakankäsittelylaitoksen vuokrasopimuksen.

Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus myöntää tekniselle toimialajohtajalle päätösvallan uuden vuokrasopimuksen tekemiseksi perustetun yhtiön kanssa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö, harri.aaltonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.4.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä silakankäsittelylaitoksen vuokrasopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää myöntää teknisen toimialan toimialajohtajalle päätösvallan uuden vuokrasopimuksen tekemiseksi perustetun yhtiön kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä silakankäsittelylaitoksen vuokrasopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää teknisen toimialan toimialajohtajalle päätösvallan uuden vuokrasopimuksen tekemiseksi perustetun yhtiön kanssa siten, että sopimus on laadittava 30.9.2019 mennessä.

Tiedoksi

Perustettavan yhtiön edustaja Henri Lomppi/ Oy Omega Shipping Ab, Tilayksikkö Mikko Viitala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi