Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 614 Kaupunkikuvatoimikunnan asettaminen

PRIDno-2021-3767

Valmistelija

 • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjouksen muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista ja asemakaavoista. Toiminnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Kaupunkikuvatoimikunta toimii yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa myös maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n tarkoittamana viranomaisena, joka osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset, sekä rakennusjärjestyksen 32 §:n tarkoittamana työryhmänä.

Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden toiminnastaan. Toimikunnan tulee käsitellä vireille tulevat asiat kerran kuukaudessa. 

Kaupunkikuvatoimikunnaksi esitetään: 
rakennusvalvontayksikön päällikkö, pj 
kaupunkisuunnittelupäällikkö, vpj
lupainsinööri, sihteeri
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja  
rakennustarkastaja, jäsen 
tonttipäällikkö, jäsen 
liikenneinsinööri, jäsen 
rakennustutkija, jäsen 
elinvoima- ja ympäristölautakunta, lautakunnan nimeämä jäsen 
tekninen lautakunta, lautakunnan nimeämä jäsen 
Porin yliopistokeskuksen nimeämä  jäsen 
Sata-Safan nimeämä jäsen 

Kaupunginhallitus velvoittaa kaikki toimialat ja konserniyhtiöt tuomaan merkittävät asiat toimikunnan käsiteltäväksi. Hankkeet esittelee tarvittaessa pääsuunnittelija/asiantuntija. 

Samalla kaupunginhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen. 

Edelleen rakennuslupahakemuksista antaa oman lausuntonsa työryhmä, jossa on jossa on rakennusvalvonnan lupa-asioiden, rakenteiden ja LVI-asioiden edustaja, aluepelastuslaitoksen edustaja, ympäristö- ja terveysvalvonnan terveystarkastaja, puistotoimen edustaja ja esittelijänä yksikön päällikkö. Tekninen työryhmä asetetaan jatkossa elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan päätöksellä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,

- nimetä siihen seuraavat jäsenet:

 • rakennusvalvontayksikön päällikkö kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen, pj
 • kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas, vpj
 • lupainsinööri Sofia Hannukainen, sihteeri
 • elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku
 • rakennustarkastaja Sirpa Tauru
 • tonttipäällikkö Elisa Laine
 • liikenneinsinööri Eija Riihimäki
 • rakennustutkija Liisa Nummelin,

- pyytää elinvoima- ja ympäristölautakuntaa, teknistä lautakuntaa, Porin yliopistokeskusta ja Sata-Safaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen sekä

- hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,​

-​nimetä siihen seuraavat jäsenet:

 • rakennusvalvontayksikön päällikkö kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen,​ pj
 • kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas,​vpj
 • lupainsinööri Sofia Hannukainen,​sihteeri
 • elinvoima-​ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku
 • rakennustarkastaja Sirpa Tauru
 • tonttipäällikkö Elisa Laine
 • liikenneinsinööri Eija Riihimäki
 • rakennustutkija Liisa Nummelin
 • KH:n edustaja, Sampsa Kataja,​

-​pyytää elinvoima-​ja ympäristölautakuntaa,​teknistä lautakuntaa,​Porin yliopistokeskusta ja Sata-​Safaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen sekä

-​hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukselle, että kaupunkikuvatoimikuntaan nimetään kaupunginhallituksen edustaja.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta,  Porin yliopistokeskus,  Sata-Safa, nimetyt jäsenet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi