Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 609 Konepajanrannan asemakaavamuutoksen käynnistäminen

PRIDno-2021-3977

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

SR-Kiinteistöt Oy on kaupungin edustajien kanssa 2.6.2021 pidetyssä neuvottelussa tehnyt aloitteen Isosannan Konepajanrannan alueella omistamiensa maa-alueiden asemakaavan muuttamisesta. Yhtiö omistaa Isosannan kaupunginosan korttelissa 76 tontit 1 ja 8 sekä korttelissa 77 sijaitsevat tontit 1-6. Lisäksi yhtiö omistaa alueella kaksi kiinteistörekisterin mukaista tilaa, joita aloite myös koskee. Lisäksi esitetyllä alueella sijaitsee yleistä Isosannan katualuetta sekä osa kaupungin omistamaa tilaa Pori III 609-430-3-3. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 25 ha.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu suurimmilta osin teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-7, TK-8) sekä liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KTY-2, KTY-3). Alueella sijaitsee useita asemakaavalla suojeltuja rakennuksia, jotka ovat joko kaupunkikuvallisesti tärkeitä tai rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennuksia (sr-20, sr-21).

Maanomistajan tavoitteena on selvittää mahdollisuutta muuttaa suunnittelualueen käyttämättömien osien käyttötarkoitus palvelu- ja asuinkäyttöön sekä selvittää alueen sovittamista osaksi kaupunkitilaa siten, että olemassa oleva teollisuustoiminta ja uuden käyttötarkoituksen mukainen toiminta voitaisiin sovittaa toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää muun muassa alueen sisäisiä ja ulkoisia liikennejärjestelyjä sekä suojeltujen rakennusten säilymistä ja käytön turvaamista osana teollisuusympäristöä.

Kaupungin tavoitteena on tarkastella Konepajanrannan alueen muuttamista ja saattamista kaupunkikeskustan läheisyyden mukaiseen käyttöön, kaavamuutosalueen sekä laajemman alueen liikenteen toimivuutta ja parantamista, muun muassa yleiskaavassa osoitetun pääkatulinjauksen Isosanta-Aittaluoto osoittamista asemakaavan muutosalueella, Kokemäenjoen rannan osoittamista yleiseen virkistyskäyttöön sekä rakennussuojelun määrän ja laadun selvittämistä ja näiden tarkoituksenmukaista suhteuttamista maanomistajan ja kaupungin kantokykyyn. Kaupungin tavoitteena on, että alueesta tulee korkeatasoinen ja arkkitehtuuriltaan ympäristöön sopeutuva. Kaavamuutoksen tavoitteena olevaa alueen kaupunkikuvan parantamista edistetään ottamalla laadukkuus huomioon kaavan laadintatyössä.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on valmistellut yhdessä maanomistajan kanssa ehdotuksen sopimukseksi asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja kaavamuutoksen valmistelun yhteistyöstä. Sopimuksessa sovitaan kaavoituksen tavoitteista, kaavamuutoksen laatimisen työnjaosta, kustannusten jaosta, tavoiteaikataulusta sekä sopimuksen voimaantulosta, sitovuudesta ja päättymisestä.

Kaavan teknisestä laatimisesta vastaa maanomistajan valitsema konsultti. Maanomistaja vastaa kokonaisuudessaan kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista lukuun ottamatta niitä yleisen edun mukaisia selvityksiä, jotka palvelevat kaupunkia laajemmalta kuin kaava-alueelta ja edistävät yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista kaavahankkeessa. Kaupunki tilaa ja vastaa kyseisistä selvityksistä. Kaupunki vastaa kaavoituksen hallinnollisesta prosessista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Kaupunki ja maanomistaja neuvottelevat asemakaavan toteuttamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun mukaisen maankäyttösopimuksen asemakaavaehdotuksen valmistuttua. Maankäyttösopimuksella sopijaosapuolet sopivat maanomistajan osallistumisesta asemakaavaa palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, mahdollisesta yleisten alueiden luovuttamisesta kaupungille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • käynnistää Konepajarannan asemakaavamuutoksen laadinnan valmistelun,
  • hyväksyä sopimuksen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja valmistelun yhteystyöstä ja
  • valtuuttaa elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maanomistaja, kaupunkisuunnittelu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi