Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 610 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

PRIDno-2021-3098

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksellä muutettaisiin takauskeskuslakia siten, että takauskeskus voisi myöntää takauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan sote-uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita. Lakimuutos tarkoittaisi myös sitä, että Kuntarahoitus voisi myöntää rahoitusta hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille sekä niiden omistamille tai määräämisvallassa oleville yhteisöille.Varsinaisen päätöksen tekisivät takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus.

Sote-uudistuksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin nykyiset sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuoltopiirien kuntayhtymät varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvä kuntien irtain omaisuus, sopimukset ja vastuut.Osa näistä sitoumuksista on Kuntarahoituksen myöntämiä ja osa varainhankinnasta takauskeskuksen takaamaa. Takauskeskuslakia esitetään muutettavaksi niin, että Kuntarahoituksen myöntämät lainat ja muut sitoumukset voidaan siirtää kuntayhtymistä ja kunnista hyvinvointialueille nykyisten säännösten estämättä.Tämä muutos koskisi vain omaisuuden siirtovaihetta.

Pystyäkseen vastaamaan tehtävistään ja erityisesti niihin liittyvistä investoinneista hyvinvointialueilla olisi tarve ottaa lainaa.Takauskeskuslaki tai siihen edellä esitetty muutos eivät mahdollistaisi sitä, että Kuntarahoitus voisi rahoittaa hyvinvointialueita uusin lainoin tai muilla rahoitusinstrumenteilla.Tällainen hyvinvointialueiden rahoittaminen edellyttäisi takauskeskuslain muuttamista.Muutoksen myötä takuskeskuksen jäsenenä olevat kunnat joutuisivat kuitenkin viimesijaiseen vastuuseen myös hyvinvointialueille kohdistettavan rahoituksen varainhankinnasta ja siihen liittyvistä sitoumuksista. Siksi lakimuutoksen yhteydessä on varmistettava, että kunnat eivät vastustaisi Kuntarahoituksen antolainauksen laajentamista hyvinvointialueiden toimintaan ja muutos ei muodostuisi ongelmalliseksi kuntien taloudellisen itsehallinnon kannalta .Em. syistä takauskeskuslain muuttaminen siten, että Kuntarahoitus voisi toimia hyvinvointialueiden rahoittajana, on perusteltua tehdä erillisenä lakiesityksenä.

Esityksen tavoitteena on turvata sote-uudistuksessa perustettavien hyvnvointialueiden tarvitsemien investointien rahoituksen saatavuus rahoitusmarkkinoilta. Esityksellä hyvinvointialueille mahdollistettaisiin myös Kuntarahoituksen tarjoamien rahoituspalveluiden käyttäminen. Samalla tulee varmistua siitä, että Kuntarahoituksen myöntämän rahoituksen laajentaminen hyvinvointialueille ei vaaranna takauskeskuksen jäsenyhteisöinä olevien kuntien taloudellista itsehallintoa varainhankintaan liittyvistä sitoumuksista johtuvan viimesijaisen vastuun johdosta. Muutos tulisi voimaan aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Muutos ei pakottaisi Kuntarahoitusta laajentamaan antorahoitustaan hyvinvointialueiden toimintaan vaan ainoastaan mahdollistaisi sen, mikäli takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus päättäisivät rahoitustoimintaan ryhtyä.

Rahoitusjohtaja on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle rahoitusjohtajan valmistelun mukaisen lausunnon hallituksen esityksestä Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö / lausuntopalvelu.fi / 10.9.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.