Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 611 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

PRIDno-2021-3323

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Oikeusministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksestä, jolla on tarkoitus toteuttaa lunastuslain kokonaisuudistus. Uudistustyö on käynnistynyt vuonna 2015 ministeriön selvitystyöllä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta ja useita muita lakeja. Muutosten keskeisenä tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Uudistuksen on tarkoitus myös turvata kuntien maapolitiikkaa.

Lunastuskorvauksen määräämisen perusteita koskevaa sääntelyä esitetään muutettavaksi siten, että lunastettavasta omaisuudesta tulisi määrätä käyvän hinnan sijasta sen markkina-arvoa vastaava täysi korvaus. Markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen. Lunastuskorvaukselle esitetään suoritettavaksi 15 %:n suuruinen korotus. Ns. asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi.

Asiassa on pyydetty lausunto teknisen toimialan infrayksiköltä sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan kaupunkisuunnitteluyksiköltä ja rakennusvalvontayksiköltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa oikeusministeriölle teknisen toimialan infrayksikön valmistelun mukaisen lausunnon täydennettynä kaupunkisuunnittelupäällikön ja rakennusvalvontapäällikön kommenteilla hallituksen esityksestä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ym.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Oikeusministeriö / lausuntopalvelu.fi / 15.9.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.