Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 613 Tytäryhtiöiden puolivuotisraportti

PRIDno-2021-3903

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.6.2021 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla. Liitteenä on Eemeli-raporttien lisäksi niiden yhtiöiden täydentävät raportit, jotka ovat sellaisen antaneet. 

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut kesäkuun lopun tilanteesta.

Kaupungin strategisten yhtiöiden tilanne näyttää hyvälle. Yhtiöt ennustavat tilikaudelta 2021 joko budjetin mukaisia tai sen ylittäviä tuloksia. Pori Energia ennustaa 3,1 miljoonan euron parannusta tulosennusteessaan. Myös Porin Satama ennustaa tilikaudelta 0,5 miljoonan euron positiivista tulosta. Toisaalta Porin Linjojen ennustettuun nollatulokseen liittyy vielä epävarmuutta. Tulosennuste perustuu siihen, että talous lähtee kehittymään positiiviseen suuntaan loppuvuoden aikana.

Myös tavoitteiden toteutumisen osalta näyttää hyvälle. Ainoastaan Porin YH-Asunnot ennustaa, että se olisi pääsemässä vain puoleen tavoitteista. Muilla yhtiöillä tavoitteista olisi jäämässä toteutumatta korkeintaan yksi ja jopa viisi yhtiötä ennustaa pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa.

Strategisten yhtiöiden lisäksi myös muut kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat raportoineet konserniohjeen mukaisesti 30.6.2021 tilanteesta. Liitteenä on omistajaohjauksen lausunto yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tunnuslukutaulukko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Aila Haikkonen, Arto Nurmi, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen käsitellessä tytäryhtiöiden puolivuotisraporttia, asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteellisenä poistui seuraavasti:

  • Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)).
  • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen puheenjohtaja)
  • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen jäsen)
  • Porin YH-asunnot OY: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen) ja Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen).

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.