Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 477 Kunnallisvalitus hankinta-asiassa/Optiprofi Screening Oy

PRIDno-2020-4055

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päätti 14.2.2018 kilpailuttaa silmänpohjakuvauspalvelujen järjestämisen ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019 + yksi optiovuosi.

Perusturvalautakunta päätti 19.4.2018 keskeyttää em. hankinnan ja kilpailuttaa sen uudelleen samalle ajanjaksolle.

Perusturvalautakunta päätti 30.5.2018 valita silmänpohjakuvauspalvelujen tuottajaksi ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019 + yksi optiovuosi tarjouspyynnön ja sen liitteen mukaiset kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävän Optiprofi Screening Oy:n.

Digifundus Oy valitti perusturvalautakunnan hankintapäätöksestä 30.5.2018 markkinaoikeudelle, joka 12.7.2018 jätti valituksen tutkimatta.

Digifundus Oy valitti perusturvalautakunnan hankintapäätöksestä 30.5.2018 Turun hallinto-oikeudelle, joka 11.7.2018 siirsi Digifundus Oy:n valituksen perusturvalautakunnalle kuntalain mukaisena oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Digifundus Oy teki perusturvalautakunnan hankintapäätöksestä 30.5.2018 myös hankintaoikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle.

Perusturvalautakunta päätti 29.8.2018 Digifundus Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta poistaa hankintalain 132 §:n tarkoittamalla tavalla 30.5.2018 tekemänsä hankintapäätöksen ja hylätä Optiprofi Screening Oy:n tarjouksen, koska Optiprofi Screening Oy:n esittämät kelpoisuutta osoittavat referenssit ovat päätöksen jälkeen tehdyissä selvityksissä osoittautuneet harhaanjohtaviksi, eivätkä näin täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia sekä valita silmänpohjakuvauspalvelujen palveluntuottajaksi kelpoisuusehdot täyttävän Digifundus Oy:n.

Perusturvalautakunta hylkäsi 26.9.2018 Optiprofi Screening Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Optiprofi Screening Oy valitti em. päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle, joka antoi asiaan päätöksensä 2.7.2020.

Hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta vaatimukset velvoittaa hankintayksikkö ratkaisemaan asia uudelleen ja valitsemaan Optiprofi Screening Oy palvelun tuottajaksi tai vaihtoehtoisesti järjestämään uusi kilpailutus.

Hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta myöhemmin esitetyn uuden valitusperusteen Optiprofi Screening Oy:n kunta-asiakkaita koskevien referenssien hyväksymisestä.

Hallinto-oikeus hylkäsi keskeytettyyn hankintaan saatujen tarjousten hintatietojen esittämistä koskevan vaatimuksen

Hallinto-oikeus kumosi ja poisti perusturvalautakunnan päätöksen 26.9.2018.

Hallinto-oikeus tutki valituksen perusturvalautakunnan päätökseen 29.8.2018 kohdistuvana ja kumosi perusturvalautakunnan päätökset 29.8.2018 ja 30.5.2018.

Hallinto-oikeus hylkäsi täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen suorittaa Optiprofi Screening Oy:lle hankintalain mukaista hyvitysmaksua.

Hallinto-oikeus hylkäsi asiassa esitetyt oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Silmänpohjakuvauspalveluja koskevan hankinnan arvo ei 30.4.2018 tarjouspyynnön mukaan ylitä hankintalaissa säädettyä kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta hankintalakia.Tällöin muutosta haetaan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksin. Koska perusturvalautakunta on kahdesti antanut päätökseensä virheellisen muutoksenhakuosoituksen, hallinto-oikeus on kumonnut em. päätökset ja tutkinut valituksen 29.8.2018 päätökseen kohdistuvana. 

Asiallisesti on ensisijaisesti kysymys kelpoisuusvaatimuksesta, jota tarjoajalta on edellytetty. Hallinto-oikeuden mukaan kelpoisuusvaatimus ei ole ollut epäselvä eikä tältä osin tasapuolisen kohtelun vaatimuksen  vastainen. Kelpoisuusvaatimuksessa voidaan tarjoajilta sinänsä edellyttää kokemusta julkiselta sektorilta, mutta asiassa tulisi olla hyväksyttävät perusteet sille, miksi esimerkiksi maksusitoumus-, työterveys- tai yksityisasiakkaiden kautta saatua kokemusta ei voida pitää riittävänä hankinnan kohteen kannalta. Tällaiset perusteet eivät kuitenkaan ilmene asiakirjoista. Asiassa ei näin ollen voida varmistua hankintamenettelyn tasapuolisuudesta ja kelpoisuusvaatimuksen oikeasta suhteesta tavoiteltuun päämäärään nähden. Perusturvalautakunta on näin ollen ylittänyt harkintavaltansa.

Hallinto-oikeuden päätös on jo saatettu perusturvalautakunnan tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen 2.7.2020 nro 20/0152/1.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.