Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 472 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta

PRIDno-2020-4464

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä kuntarakennelain muuttamisesta.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten korvaamisesta. Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa.. Muutosten taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan muodostamalle uudelle kunnalle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta, jonka määrä olisi vähintään 500.000 euroa, jos mukana on kaksi kuntaa, ja vähintään 1.000.000 euroa, jos mukana on enemmän kuin kaksi kuntaa. Lisäksi uudelle kunnalle voitaisiin myöntää korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä. Vuotuinen korvaus myönnetään kuntien yhdistymisen voimaantulovuonna ja sitä seuraavina kolmena vuotena. Vuotuinen korvauksen määrä saadaan vertaamalla uudelle kunnalle kuntien yhdistymisen voimaantulovuodelle  maksettavia valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia vastaaviin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin, jotka yhdistyville kunnille olisi maksettu voimaantulovuonna, jos kunnat eivät olisi yhdistyneet. Korvausta laskettaessa otetaan huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus ja muu rahoitus. Yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta.

Tavoitteena on poistaa kuntien vapaaehtoisten yhdistymisten taloudellisia esteitä ja kannustaa kunnallisen kansanvallan lähtökohdista elinvoimaisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen muodostamiseen, jossa kunnilla on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta ja sitä kautta edellytykset itsehallintoon ja kunnallisten tehtävien hoitoon. Tavoitteena on, että tukea voitaisiin myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin.

Talous- ja hallintojohtaja ja strategiapäällikkö ovat antaneet asiassa yhteisen lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä kuntarakennelain muuttamisesta talous- ja hallintojohtajan sekä strategiapäällikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö/lausuntopalvelu.fi/11.9.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.