Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 473 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

PRIDno-2020-4472

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään.

Voimassa olevan kuntalain 110 §:n 3 mom mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä, käynnistämisen edellytyksenä olevista kunnan taloutta koskevista kriteereistä sekä tunnuslukujen raja-arvoista. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää edellä säädetyssä määräajassa.

Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 110a § alijäämän kattamista koskevan määräajan pidentämisestä kunnan hakemuksesta. Valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Edellä säädettyä määräaikaa sovellettaisiin myös erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämisen edellytykseen. Määräajan pidentämisen edellytyksistä, hakemuksen tekemisen määräajoista sekä raportointivelvoitteesta säädettäisiin samassa 110a §:ssä. Hakemukseen tulee liittää selvitys covid-19 -epidemiasta kunnalle aiheutuneista taloudellisista vaikutuksista sekä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Kunnan on laadittava talousarvio ja -suunnitelma siten, että ne toteuttavat valtuuston päätöksellä alijäämän kattamista koskevista toimenpiteistä edellä tarkoitetulla kattamiskaudella. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toimenpiteiden toteutumisesta ja riittävyydestä tilikaudella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kunnat voisivat ottaa asian huomioon vuoden 2021 talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti.

Covid-19 -epidemian ja sitä seuranneiden laajojen rajoitustoimien vaikutukset kansantalouteen, julkiseen talouteen ja kuntatalouteen ovat merkittävät. Epidemia vaikuttaa kuntien talouteen etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvun sekä vero- ja maksutulojen vähenemisen kautta. Esityksen tavoitteena on ottaa huomioon covid-19 -epidemian vaikutuksia kuntatalouteen sekä parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemiasta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi pidemmälle ajalle.

Talous- ja hallintojohtaja on antanut lausunnon asiaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta talous- ja hallintojohtajan valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö/lausuntopalvelu.fi/11.9.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.