Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 475 Täyttölupapyyntö, osastonhoitajan virka, 37912012, Terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2020-4459

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluiden kirurgisella kuntoutusosastolla kp 14120724 vapautuu 1.9.2020 osastonhoitajan virkasuhde 37912012 osastonhoitajan jäädessä eläkkeelle.Esitetään kirurgisen kuntoutusosaston osastonhoitajan virkasuhteen täyttölupaa ulkoisella haulla

Osastonhoitajan tehtävän tarkoituksena on esimiehenä ja hoitotyön asiantuntijana vastata alueen kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti. Osastonhoitaja luo käytännön edellytykset asiakkaiden laadukkaalle hoidon seurannalle, terveyden edistämiselle, sairauksien ehkäisemiselle ja tutkimiselle asetettujen tavoitteiden ja annettujen resurssien puitteissa. Osastonhoitaja vastaa henkilöstön työn johtamisesta ja suunnittelusta sekä omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti.

Osastonhoitajien tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi varahenkilöstön esimiehen tehtävät yhdistetään kirurgisen kuntoutusosaston osastonhoitajan tehtävään.  Varahenkilöstön esimies vastaa henkilöstön osaamisen johtamisesta, varahenkilöstön toiminnan kehittämisestä sekä varahenkilöstön päivittäisten sijoitusten organisoinnista.Varahenkilöstössä kp 14120702 toimii 10 sairaanhoitajaa ja 10 lähihoitajaa, jotka työskentelevät tarpeen mukaan sairaalapalveluiden ympärivuorokautisilla osastoilla, akuutti kotikeskuksessa ja poliklinikalla.

Kirurgisella kuntoutusosastolla hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita erilaisten leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Potilaiden, joille on tehty suunnitellusti tekonivelleikkaus ja joilla on jatkohoidon tarve, jakohoito ja kuntoutus on keskitetty osastolle T6. Osastonhoitajan alaisuuteen tulee ehdotuksen mukaan 35 työntekijää, . Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella työntekijällä on perusteltua tehtävän edellyttämän sisällön perusteella..

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Työaika on yleistyöaika, joka 31.8.20 alkaen on 38,25h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 03HOI020 tasossa B on 3007,48€/kk. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sairaalapalveluiden osastonhoitajan viran, 37912012, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi  ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 27.8.2020 § 130. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainitulle perusturvan viralle täyttöluvan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.