Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Lausuntopyyntö vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

PRIDno-2020-6439

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Porin kaupunkia antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Lakiluonnos sisältää seuraavat säädösehdotukset:laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki valtion lastensuojelulaitoksista, laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion lastensuojelulaitoksista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.

Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän 4.9.2020 julkaistuun raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2020:28).

Esityksen tavoitteena on helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palveluja ja siten ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä, lyhentää sijoituksen pituutta, vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää kilpailutuksesta aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia.

Esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja samalla vähentää erityisen huolenpidon jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Esityksen tavoitteena on turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika, jotta lasten itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.

Työryhmän yksi keskeisistä ehdotuksista on se, että lailla säädetään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta 35 lasta/sosiaalityöntekijä vuodesta 2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta esittää liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen Sosiaali- ja terveyministeriölle lähetettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveysministeriö on pyytänyt Porin kaupunkia antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Lakiluonnos sisältää seuraavat säädösehdotukset:laki lastensuojelulain muuttamisesta,​ laki valtion lastensuojelulaitoksista,​ laki terveydenhuoltolain muuttamisesta,​ laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja sosiaali-​ ja terveysministeriön asetus valtion lastensuojelulaitoksista. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.

Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän 4.9.2020 julkaistuun raporttiin (STM raportteja ja muistioita 2020:28).

Esityksen tavoitteena on helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palveluja ja siten ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä,​ lyhentää sijoituksen pituutta,​ vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja,​ pienentää kilpailutuksesta aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia.

Esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluihin ja samalla vähentää erityisen huolenpidon jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Esityksen tavoitteena on turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika,​ jotta lasten itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.

Työryhmän yksi keskeisistä ehdotuksista on se,​ että lailla säädetään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta 35 lasta/sosiaalityöntekijä vuodesta 2022 alkaen.

Perusturvalautakunta käsitteli lausuntopyynnön kokouksessaan 28.1.2021 ja esittää liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle lähetettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru ja Petri Huru poistuivat kokouksesta klo 15.39 - 15.40.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.