Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Yhteistoimintasopimus seudullisten hankintapalvelujen järjestämisestä / Honkajoen kunnan irtaantuminen sopimuksesta

PRIDno-2021-474

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Honkajoen kunta; irtaantuminen seudullisten hankintapalvelujen järjestämistä koskevasta yhteistoimintasopimuksesta

 ”Kankaanpään kaupungin yhdistymishallitus esittää 15.12.2020 antamalla päätöksellään 174 § seudullisten hankintapalvelujen yhteistyöalueen sopijaosapuolille, että Honkajoen kunta voisi irtaantua seudullisesta hankintayhteistyöstä sopimusehdoista poiketen jo 1.1.2021 lukien”.

Perustelut: Kuntaliitoksen myötä Honkajoen kunta liittyy Kankaanpään kaupunkiin 1.1.2021 ja lakkaa olemasta oikeushenkilö.

Seudullisten hankintapalvelujen järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen osapuolia ovat tällä hetkellä Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Honkajoen, Merikarvian, Nakkilan ja Pomarkun kunnat. Kankaanpään kaupungin yhdistymishallitus toteaa, että ” yhdistymissopimuksen 14 §:n mukaan yhdistymishallitus ja sen toimikauden päätyttyä yhdistyneen Kankaanpään kaupunginhallitus arvioi kuntien sopimukset muiden kuntien ja kuntayhtymien sekä eri toimijoiden kanssa ja neuvottelee perussopimuksiin ja muihin sopimuksiin tarvittavat muutokset”. Kuntaliitoksen jälkeen, alkaen 1.1.2021, yhteistoimintaa Porin kaupungin hankintapalveluiden kanssa ei, sen hetken valmistelutilanne huomioiden, arvioitu tarkoituksenmukaiseksi.

Yhteistoimintasopimuksen irtisanomista koskeva 10 § kuuluu seuraavasti: ”Osapuolilla on oikeus irtisanoutua tästä sopimuksesta ottaen huomioon, mitä 11 § kohdassa sanotaan sopimuksen päättymisen jälkeisistä velvoitteista. Irtisanomisaika on yksi (1) vuosi siten, että irtisanominen on toimitettava kirjallisesti kaikille osapuolille kuusi (6) kuukautta ennen kalenterivuoden vaihtumista, josta yhden vuoden irtisanominen alkaa. Sopimuksen irtisanominen ei anna osapuolille oikeutta vaatimuksiin toistensa suhteen lukuun ottamatta kohdassa 11 § määriteltyjä sopimuksen päättymisen jälkeisiä velvoitteita.”

Yhteistoimintasopimuksen päättymisen jälkeisiä velvoitteita koskeva 11 § kuuluu seuraavasti: ”Osapuolet ovat velvollisia noudattamaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin yhteishankinnan nimissä voimassa olevia hankinta- ja palvelusopimuksia sekä korvausvelvoitteita näiden sopimusten irtisanomisajan loppuun saakka.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää Porin kaupungin osalta hyväksyä Honkajoen kunnan irtaantumisen seudullisten hankintapalvelujen järjestämistä koskevasta yhteistoimintasopimuksesta 1.1.2021 alkaen, mikäli sopimuksen muut osapuolet sen osaltaan myös hyväksyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

 Kankaanpään kaupunki, Harjavallan kaupunki, Huittisten kaupunki, Kokemäen kaupunki, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Hankintapalvelut 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi