Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Yhteistoimintasopimus vuoden 2021 Itä-Länsi -pesäpallotapahtuman järjestelyistä

PRIDno-2019-548

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Konsernihallinto ja sivistystoimiala ovat neuvotelleet Suomen Pesäpalloliitto ry:n ja Porin Pesäkarhut ry:n kanssa pesäpallon Itä - Länsi 2020 -tapahtuman toteuttamisesta Porissa. 

Asiassa on neuvoteltu sopimusluonnos, joka on esityslistan liitteenä.

Koska esittelyn laadintavaiheessa tarvittavat toimenpiteet ja niiden kustannusarvio ovat vielä tarkentumatta, sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti tulee kaupunginhallituksen kokoukseen selvittämään tapahtuman edellyttämiä kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen pesäpallon Itä - Länsi -tapahtuman järjestämisestä Porissa vuonna 2020 ja lähettää sen Suomen Pesäpalloliitto Oy:lle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään sopimusluonnokseen tarvittaessa tarkennusluonteisia muutoksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahden alustuspuheenvuoron asiassa.

 

 

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki ja Suomen Pesäpalloliitto ry sopivat aiemmin, KH 4.2.2019/§ 40, vuoden 2020 Itä-Länsi-ottelutapahtuman järjestämisestä Porissa. Tapahtuman järjestäminen ei ollut mahdollista kesällä 2020 covid-19-pandemitilanteesta johtuen, joten tapahtuma siirrettiin järjestettäväksi kesällä 2021. Tapahtuman ajankohta on 9.-10.7.2021. Tapahtuman järjestämiseen varauduttiin vuoden 2020 talousarviossa ja tapahtuman siirtyminen on huomioitu myös vuoden 2021 talousarviossa.

Esityslistan liitteenä on aiemman päätöksen mukainen luonnos sopimukseksi. Sopimusluonnokseen on täsmennetty joitakin aiemman sopimuksen hyväksymisen jälkeen tarkentuneita yksityiskohtia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen pesäpallon Itä-Länsi-tapahtuman järjestämisestä Porissa vuonna 2021 ja lähettää sen Suomen Pesäpalloliitto ry:lle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään sopimusluonnokseen tarvittaessa tarkennusluonteisia muutoksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Suomen Pesäpalloliitto ry, sivistystoimiala/liikunta- ja nuorisoyksikkö, tekninen toimiala/infrayksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala/matkailu- ja markkinointiyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi