Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Edustajan nimeäminen kaupunkikuvatoimikuntaan

PRIDno-2019-1328

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjouksen muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisen tilojen hankkeista ja asemakaavoista. Toimikunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Kaupunkikuvatoimikunta toimii myös maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n tarkoittamana viranomaisena, joka osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset, sekä rakennusjärjestyksen 32 §:n tarkoittamana työryhmänä.

Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden toiminnastaan. Toimikunnan tulee käsitellä vireille tulevat asiat kerran kuukaudessa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 § 537 asettanut kaupunkikuvatoimikunnan, jonka kokoonpano on:

 rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanoja, pj
 kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, vpj
 rakennustarkastaja Sirpa Tauru, siht.
 ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio
 kaupunginarkkitehti Pentti Klemetti
 kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku
 liikenneinsinööri Sanna Välimäki
 rakennustutkija Liisa Nummelin
 ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimeämä jäsen Petteri Lahti
 teknisen lautakunnan nimeämä jäsen Ilkka Holmlund
 Porin yliopistokeskuksen nimeämä jäsen FM Eeva Raike
 Sata-Safan nimeämä jäsen arkkitehti Unto Mäkelä

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Kaupunginhallitus velvoittaa kaikki toimialat ja konserniyhtiöt tuomaan merkittävät asiat toimikunnan käsiteltäväksi. Hankkeet esittelee tarvittaessa pääsuunnittelija/ asiantuntija.

Lautakunnan nimeämänä jäsenenä toimineelle Petteri Lahdelle on myönnetty ero luottamustehtävistä kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 ja nyt ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaa pyydetään uudestaan nimeämään jäsen.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta nimeää edustajansa kaupunkikuvatoimikuntaan.

Päätös

Lautakunta nimesi kaupunkikuvatoimikuntaan yksimielisesti Jarno Joensuun.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjouksen muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista ja asemakaavoista. Toimikunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Kaupunkikuvatoimikunta toimii myös maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n tarkoittamana viranomaisena, joka osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset, sekä rakennusjärjestyksen 32 §:n tarkoittamana työryhmänä.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimeämänä jäsenenä kaupunkikuvatoimikunnassa toimineelle Petteri Lahdelle on myönnetty ero luottamustehtävistä kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2019 § 27 yksimielisesti nimetä hänen tilalleen kaupunkikuvatoimikuntaan Jarno Joensuun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.