Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Kerrostalotontin Kuninkaanhaka 609-13-17-1 myyminen

PRIDno-2019-1538

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Suomen Aluerakennuttaja Oy:lle omaan tai nimeämänsä yhtiön lukuun on varattu kerrostalotontti Kuninkaanhaka 609-13-17-1. Kaupunginhallituksen päätöksen (1.10.2018 § 458) mukainen varaussopimus on allekirjoitettu 30.11.2018. Varausaika on alkanut 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2019. Varaussopimuksen mukaan varaajan varausajan kuluessa tekemästä vaatimuksesta tontti luovutetaan varaajalle. Suomen Aluerakentajat Oy on vaatinut tontin luovuttamista Kiinteistö Oy Porin Kuninkaanhaanpihalle.

Tontin pinta-ala on 2.432 m² ja rakennusoikeus 4.220 k-m², josta 420 k-m² on osoitettu auton säilytyspaikan rakennusalalle. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-42).

Varaussopimuksessa osapuolet ovat todenneet, että viereisessä korttelissa käytettyä yksikköhintaa 270 €/k-m² voidaan noudattaa varausaikana toteutuvassa tontin luovutuksessa. Hinta perustuu joulukuussa 2013 pidettyyn tarjouskilpailuun, jossa Kuninkaanhaan korttelin 12 eteläreunalla sijaitsevat tontit 6, 7 ja 8 myytiin tarjouskilpailulla siten, että yksikköhinnaksi muotoutui 270 €/k-m². Yksikköhintaa, jota on käytetty muun muassa tontin Kuninkaanhaka 609-13-12-3 vuokraamispäätöksessä vuokran perusteena (KV 25.2.2019 § 17), voidaan edelleen pitää alueen käypänä hintatasona. Yksikköhinnan ja rakennusoikeuden perusteella tontin luovutushinta on 1.139.400 euroa.

Varaussopimuksen mukaista varausmaksua peritään kauppakirjan allekirjoittamiseen saakka. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään 30.9.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Kiinteistö Oy Porin Kuninkaanhaanpihalle myydään tontti Kuninkaanhaka 609-13-17-1 oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kauppahinta on 1.139.400 euroa.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on käsitellyt tontin Kuninkaanhaka 609-13-17-1 myyntiä Kiinteistö Oy Porin Kuninkaanhaanpihalle 2.4.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Kiinteistö Oy Porin Kuninkaanhaanpihalle myydään tontti Kuninkaanhaka 609-13-17-1 oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kauppahinta on 1.139.400 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, hakija, infrajohtaminen/Anttila/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.