Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Mikkolan 46. kaupunginosan korttelia 1 (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1722 (Biltema) sekä tonttijako 8389

PRIDno-2019-141

Valmistelija

  • Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi
  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 29.3.2019 KA-22


Suunnittelualue sijoittuu Mikkolan kaupunginosaan Mikkolantien ja VT 2:n väliselle alueelle noin 4 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 24 820 m². Asemakaavan muutos laaditaan Biltema Real Estate Finland Oy:n 5.12.2018 päivätyn hakemuksen johdosta. 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 609 386, jonka Sisäasiainministeriö on vahvistanut 21.04.1972. Tontin vanha kaavamerkintä TTV8 (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue) ei ole ajanmukainen.

Kaavamuutoksessa suunnittelualue on tarkoitus osoittaa liikerakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 5000 k-m2 vähittäiskaupan suuryksikön erikoistavaran kauppaa varten (KM-3). Kaavamuutoksella tontille haetaan rakennusoikeutta 9450 krs-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu e=0,38. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 20.12.2018-18.1.2019.  Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 20.12.2018-18.1.2019

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin ennakkolausunnot Väylävirastolta, Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Finavialta, Pori Energia Energiapalveluyksiköltä ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilta. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin (liite: asemakaavan muutos 609 1722, luonnosvaiheen palauteraportti).

Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia palauteraportin mukaisesti. Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualueelta on laadittu kaupallinen selvitys (liite, Mikkolan kaavahankkeiden kaupallinen selvitys, FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy 2019).

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Mikkolan 46. kaupunginosan korttelia 1 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1722, päivätty 29.3.2019 ja tonttijaon 8389 nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä VR-Yhtymä Oy:n, Väyläviraston, Finavia Oyj:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton,  Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Biltema Real Estate Finland Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 7500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 3750 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, Lausuntopyynnöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.