Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Muodostettavan palvelu- ja asuinrakennusten tontin Karjaranta 609-21-54-5 vuokraaminen

PRIDno-2019-1529

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Attendo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun on varattu noin 4.055 m²:n suuruinen alue palvelu- ja asuinrakennusten (PA-2) korttelista Karjaranta 609-21-54. Kaupunginhallituksen 3.12.2018 (§ 614) tekemän päätöksen mukainen varausaika on 1.12.2018 - 30.9.2019. Varaussopimuksen mukaan varaajan varausajan kuluessa tekemästä vaatimuksesta tontti myydään tai vuokrataan varaajalle. Attendo Oy on perustettavan yhtiön lukuun vaatinut alueen luovuttamista vuokraamalla.

Varattu alue koostuu kolmesta ohjeellisen tonttijaon mukaisesta tontista. Alueesta muodostetaan varaajalle yksi tontti Karjaranta 609-21-54-5. Muodostettavan tontin pinta-ala on 4.055 m² ja rakennusoikeus (e=0.35) 1.419 k-m². Yhtiö suunnittelee tontille palvelukotia.

Infrajohtaminen esittää, että muodostettava palvelu- ja asuinrakennusten tontti Karjaranta 609-21-54-5 vuokrataan Attendo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin:

Pinta-ala:                                  4.055 m²
Rakennusoikeus:                     1.419 k-m²
Rakentamisvelvollisuus:          1.000 k-m²
Vuokra-aika:                             allekirjoittamispäivä - 31.12.2069
Vuosivuokra:                            8.701,30 euroa elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2018 keskiluvun 1948
                                                 kohdalla
Tonttijohtomaksu:                     3 x 2.728 euroa (sis. alv 24 %), yhteensä 8.184 euroa
Tontin erottamis- ja
rekisteröintimaksu:                   1.135 euroa

Vuosivuokra on 5 % kaupunginvaltuuston 29.10.2018 (§ 121) kyseiselle korttelialueelle vahvistamasta yksikköhinnasta 120 €/k-m² (elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiluvun 1906 kohdalla). Vuoden 2018 elinkustannusindeksin keskiluvun 1948 kohdalla yksikköhinta on 122,64 €/k-m².

Varaussopimuksen mukaista varausmaksua peritään vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Pientalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti laadittava maanvuokrasopimus allekirjoitetaan viimeistään 30.9.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että muodostettava palvelu- ja asuinrakennusten tontti Karjaranta 609-21-54-5 vuokrataan Attendo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on käsitellyt muodostettavan palvelu- ja asuinrakennusten tontin Karjaranta 609-21-54-5 vuokraamista 2.4.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että muodostettava palvelu- ja asuinrakennusten tontti Karjaranta 609-21-54-5 vuokrataan Attendo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, Infrajohtaminen/maapolitiikka/Anttila/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi