Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Muutokset vaalitoimielinten kokoonpanoon kevään 2019 vaaleissa

PRIDno-2019-140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin).

Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen järjestetään europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.-21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).

Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa.

Edellä oleva aikataulu lähtee olettamasta, että hallituksen 17.8.2018 antaman vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu astuu voimaan suunnitellusti.

Oikeusministeriön kirjeessä kunnille todetaan vaalitoimielinten asettamisesta mm. seuraavaa: 
”Kunnanhallitus asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten vaalilautakunnan. Vuoden 2019 vaaleissa vaalilautakunnat on lähtökohtaisesti asetettava erikseen eduskuntavaaleja ja erikseen yhdistelmävaaleja varten. Yhdistelmävaalien vaalilautakunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalilautakunnan asettamisesta säädetään.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.3.2019, minkä jälkeen yhdistelmävaalien vaalilautakuntien jäsenten kelpoisuuteen voidaan soveltaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos vaalilautakunnat asetetaan kuitenkin ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen sovelletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilautakunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että vaalilautakunnat asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että yhdistelmävaaleihin.”

Vaalilain (20.5.2016/361) 15 §:n mukaan: ”Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2 laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.”

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittisen edustavuuden lisäksi tarkastellaan myös tasa-arvolain soveltamista. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten esteellisyydessä huomioidaan vaalilain säännökset: Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (71 ja 74 §).

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 (§ 612) asettaa toimikunnan valmistelemaan kevään 2019 vaaleja varten asetettavien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoa. Toimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:

Esko Ahola, puheenjohtaja
Timo Tarvainen, varapuheenjohtaja
Matti Hatanpää
Ismo Läntinen 
Sari Nyberg-Tuominen
Marjatta Salonen
Eija Hakala
Eija Järvinen

Valtuustossa edustettujen puolueiden lisäksi kevään 2019 vaalitoimielimiin pyydettiin edustajia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneilta äänestäjäryhmiltä. Edustajansa vaalilautakuntaan nimesi seuraavat puolueet:

Itsenäisyyspuolue
Suomen Kommunistinen Puolue
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue

Toimikunta on valmistellut kevään 2019 vaalitoimielinten kokoonpanon edellä kuvatun mukaisesti. Toimikunta toteaa, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien työskentelyyn samoin kuin varsinaiset jäsenetkin.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa kevään 2019 eduskuntavaaleja sekä europarlamenttivaaleja ja mahdollisesti pidettäviä yhdistelmävaaleja varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakuntien työskentelyyn samoin kuin varsinaiset jäsenetkin. 

Pöytäkirja asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa. 

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Esittelijä poisti kaupunginhallituksen esityslistalla 14.1.2019 olleen asiakohdan koskien vaalitoimielinten asettamista.

...

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin).

Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen järjestetään europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.-21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).

Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa.

Edellä oleva aikataulu lähtee olettamasta, että hallituksen 17.8.2018 antaman vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu astuu voimaan suunnitellusti.

Oikeusministeriön kirjeessä kunnille todetaan vaalitoimielinten asettamisesta mm. seuraavaa: 
”Kunnanhallitus asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten vaalilautakunnan. Vuoden 2019 vaaleissa vaalilautakunnat on lähtökohtaisesti asetettava erikseen eduskuntavaaleja ja erikseen yhdistelmävaaleja varten. Yhdistelmävaalien vaalilautakunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalilautakunnan asettamisesta säädetään.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.3.2019, minkä jälkeen yhdistelmävaalien vaalilautakuntien jäsenten kelpoisuuteen voidaan soveltaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos vaalilautakunnat asetetaan kuitenkin ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen sovelletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilautakunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että vaalilautakunnat asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että yhdistelmävaaleihin.”

Vaalilain (20.5.2016/361) 15 §:n mukaan: ”Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2 laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.”

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittisen edustavuuden lisäksi tarkastellaan myös tasa-arvolain soveltamista. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten esteellisyydessä huomioidaan vaalilain säännökset: Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (71 ja 74 §).

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 (§ 612) asettaa toimikunnan valmistelemaan kevään 2019 vaaleja varten asetettavien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoa. Toimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:

Esko Ahola, puheenjohtaja
Timo Tarvainen, varapuheenjohtaja
Matti Hatanpää
Ismo Läntinen 
Sari Nyberg-Tuominen
Marjatta Salonen
Eija Hakala
Eija Järvinen

Valtuustossa edustettujen puolueiden lisäksi kevään 2019 vaalitoimielimiin pyydettiin edustajia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneilta äänestäjäryhmiltä. Edustajansa vaalilautakuntaan nimesi seuraavat puolueet:

Itsenäisyyspuolue
Suomen Kommunistinen Puolue

Toimikunta on valmistellut kevään 2019 vaalitoimielinten kokoonpanon edellä kuvatun mukaisesti. Toimikunta toteaa, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien työskentelyyn samoin kuin varsinaiset jäsenetkin.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa kevään 2019 eduskuntavaaleja sekä europarlamenttivaaleja ja mahdollisesti pidettäviä yhdistelmävaaleja varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakuntien työskentelyyn samoin kuin varsinaiset jäsenetkin. 

Pöytäkirja asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 asettanut kevään 2019 vaaleja varten vaalilautakunnat ja -toimikunnat. 

Valtuustossa edustettujen puolueiden lisäksi kevään 2019 vaalitoimielimiin pyydettiin edustajia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneilta äänestäjäryhmiltä. Annettuun määräaikaan mennessä edustajansa vaalilautakuntaan nimesi seuraavat puolueet:

Itsenäisyyspuolue
Suomen Kommunistinen Puolue

Vaalitoimielinten asettamista koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä 21.1.2019 puuttui Itsenäisyyspuolueen nimeämä edustaja. Kaupunginhallitus päivittää vaalitoimielinten asettamista koskevan päätöksensä toimikunnan ehdotuksen mukaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päivittää eduskuntavaalien 2019 vaalitoimielinten asettamista koskevan päätöksensä toimikunnan ehdotuksen mukaiseksi siten, että eduskuntavaaleissa 2019 Ruosniemen vaalilautakunnan työskentelyyn osallistuu Itsenäisyyspuolueen edustaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksissaan 21.1. ja 11.2.2019 nimennyt kevään 2019 eduskuntavaaleja varten vaalilautakunnat ja –toimikunnat. Sittemmin Aino Södergren, Nina Knuutila, Sami Kettunen, Arja Marttila, Ismo Laivonen, Milla Raussi, Satu Heiniluoma, Mika Heiniluoma, Krista Kulmala, Niina Pietilä ja Antero Kivelä ovat ilmoittaneet esteestä osallistua vaalilautakuntien ja –toimikuntien työskentelyyn.

Liitteenä päivitetyt vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanot.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päivittää vaalitoimielinten asettamista koskevan päätöksensä toimikunnan ehdotuksen mukaiseksi.

- myöntää eron Aino Södergrenille 5. vaalilautakunnan (Toejoki) varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varajäseneksi Kirsti Pirttimäen.

- myöntää eron Nina Knuutilalle 5. vaalilautakunnan (Toejoki) varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varajäseneksi Maaret Tuomolan.

- myöntää eron Sami Kettuselle 4. vaalitoimikunnan (Keskussairaala) puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi puheenjohtaksi Markku Palomäen.

- myöntää eron Arja Marttilalle 9. vaalilautakunnan (Uusikoivisto ja Impola) varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varajäseneksi Carita Liljeroosin.

- myöntää eron Ismo Laivoselle 27. vaalilautakunnan (Finpyy) varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varapuheenjohtajaksi Lauri Heimosen.

- myöntää eron Milla Raussille 4. vaalitoimikunnan (Keskussairaala) varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varajäseneksi Niina Rantalan.

- myöntää eron Satu Heiniluomalle 31. vaalilautakunnan (Lavia) jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi jäseneksi Aila Viljasen.

- myöntää eron Mika Heiniluomalle 31. vaalilautakunnan (Lavia) varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varajäseneksi Janne Kankaan.

- myöntää eron Krista Kulmalalle 17. vaalilautakunnan (Liinaharja ja Tuorsniemi) varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varajäseneksi Timo Lehdon.

- myöntää eron Niina Pietilälle 30. vaalilautakunnan (Noormarkku) varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi varajäseneksi Jenni Weberin.

- myöntää eron Antero Kivelälle 5. vaalilautakunnan (Toejoki) puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi puheenjohtajaksi Raimo Välimäen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin).

Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen järjestetään europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.-21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).

Vaalilain (20.5.2016/361) 15 §:n mukaan: ”Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2 laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.”

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittisen edustavuuden lisäksi tarkastellaan myös tasa-arvolain soveltamista. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten esteellisyydessä huomioidaan vaalilain säännökset: Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (71 ja 74 §).

Vaalitoimielinten kokoonpano valmisteltiin erillisessä toimikunnassa, jossa oli jäsen kaikista kaupunginvaltuustossa edustettuina olevista puolueista. Lisäksi vaalitoimielimiin pyydettiin edustajia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneilta äänestäjäryhmiltä.

Kevään 2019 vaalien vaalitoimielimet on asetettu kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 ja niiden kokoonpanoihin on tehty muutoksia kaupunginhallituksen 11.2., 18.3. ja 1.4.2019 pidetyissä kokouksissa.

Sittemmin on ilmoitettu Tero Niskasen esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn sekä eduskunta- että europarlamenttivaaleissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus:

- myöntää eron Tero Niskaselle 12. vaalilautakunnan (Vanhakoivisto ja Sampola) jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen sijalleen uudeksi jäseneksi Aaro Ali-Hokan.

- toteaa, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakuntien työskentelyyn samoin kuin varsinaiset jäsenetkin.

Pöytäkirja asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja asiakohdan osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta, vaalitoimielinten jäsenet, hallintoyksikkö; luottamushenkilöiden palkkionmaksu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi