Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha 2019

PRIDno-2019-1662

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2018 § 136 hyväksyä talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-2021 250 000 euroa hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen jaettavaksi osallisuutta lisäävillä menettelyillä. Hyvinvointirahan suunnittelu- ja valintaprosessi on annettu Porin kaupungin hyvinvointiryhmän tehtäväksi.

Rakkaudella porilaisille –hyvinvointirahaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja se oli sekä paikallisesti että kansallisesti merkittävä kokeilu, jolla haettiin luovia ratkaisuja ja kevennettiin byrokratiaa. Rakkaudella porilaisille –hyvinvointiraha on osa osallistavaa budjetointia, jossa on kyse talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistämisestä. Kaupunkilaiset otetaan mukaan pohtimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä hyvinvoinnin edistämisessä. 

Hyvinvointirahan suunnittelu aloitettiin 11.1.2019, jolloin hyvinvointiryhmä päivitti hyvinvointirahan säännöt, teemat ja valintakriteerit. Hyvinvointirahan tiedotustilaisuus pidettiin 1.2. ja samalla haku avattiin. Hakuaikaa oli 24.2. asti. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 87 kappaletta. Hyvinvointiryhmästä koostuva raati koosti hakemusten mukaiset hankeideat kymmeneen teemaan, joista porilaiset saivat äänestää kolmea mieluisintaan. Kaikille avoin äänestys alkoi 8.3. ja päättyi 17.3. Ääniä annettiin 1089 kappaletta. Raati käsitteli hakemuksia sekä äänestystuloksia 21.3. ja päätti tehdä esityksen valinnoista kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2019 hyvinvointirahan teemat ovat liikkuminen, kaupunkivihreä, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys. Lisäksi haun yhteydessä toivottiin, että hankkeissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret sekä ympäristöystävällisyys. Hankkeiden toiminnan tulee olla kaikille porilaisille avointa ja maksutonta. Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni porilainen liikkeelle, lisätä ruohonjuuritason aktiivisuutta, tapahtumia ja toimintaa sekä porilaista yhteisöllisyyttä. Hyvinvointirahalla kannustetaan toimijoita uudenlaisiin ja luoviin ratkaisuihin toteuttaa edellä mainittuja teemoja.

Tänäkin vuonna porilaiset järjestöt, yhdistykset ja muut toimijat olivat erittäin aktiivisia, ja saimme runsaasti hyviä ja monipuolisia hankehakemuksia. Vuoden 2019 hyvinvointirahaa esitetään jaettavaksi useammille tahoille kattaen Porin eri kaupunginosat.

Hyvinvointiryhmä esittää valittavaksi 35 hanketta, jotka on esitelty oheisessa liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan 250 000 euroa jakamisesta hyvinvointiryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Juha Kantola

Kokouskäsittely

Juha Kantola (yhteisöjäävi,​ Söörmarkun kylä-​ ja nuorisoseura ry:n varapuheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Hyvinvointiryhmä, Valittujen hankkeiden hakijat (Sirpa Kynäslahti lähettää tiedon)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi