Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Teknisen toimialan ulkopuolelle tehtävien tilaustöiden aiheuttamien kustannusten lisääminen vuoden 2019 käyttötalouden menomäärärahaan

PRIDno-2019-1700

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Juhola, rakennuspäällikkö, harri.juhola@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan vuoden 2019 talousarvio on menojen osalta edelleen bruttositova. Talousarviossa on huomioitu teknisen toimialan oma toiminta eikä ulkopuolisten tilaamien palveluiden osuutta. Ulkopuolisten töiden kustannuksia ei ole huomioitu kokonaisuudessaan menotalousarviossa eikä ulkopuolisia tuloja saa hyödyntää menokatteena ilman määrärahalisäystä. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että ulkopuolisten tulojen hankkiminen ja olemassa olevan resurssin tehokkaampi käyttö ei ole mahdollista ilman lisäystä menoihin. Lisäksi nämä työkohteet ovat yhteishankkeita, jotka on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhden rakentajan toimesta. Lisäksi tiettyjä palveluita myydään myös kaupunkikonsernin ulkopuolelle ja niistä saatava tulo tulisi saada määrärahaylityksenä menopuolelle.

Tällaisia Infran rakentamisen toimintayksikön budjetoituja tuloja on yhteensä 280 000 € (Liite). Näistä lisämenoista arviolta 196 000 € kohdentuu Infrarakentamisen toimintayksikön tilille 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut ja 84 000 € tilille 45 900 Rakennusmateriaali.

Porin Vedellä on tarve käyttää varallaolo- ja päivystystöissä kahta Logistiikan toimintayksikön tuntipalkkaista työntekijää. Tämä lisää logistiikan henkilökuluja arviolta 23 000 € vuodessa. Toteutunut varallaolo ja päivystystyö veloitetaan sellaisenaan Porin Vedeltä, josta muodostuu vastaava lisäys logistiikan maksutuottoihin. Menolisäys 23 000 € tulee merkitä Logistiikan palkkakuluihin.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää yllä olevin perustein esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Teknisen toimialan ulkopuolisten  tahojen tilaamien töiden aiheuttamiin menoihin myönnetään ylitykset seuraaville käyttötalouden tileille:

Infran rakentaminen 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 196 000 €.

Infran rakentaminen 45 900 Rakennusmateriaali 84 000 €.

Logistiikan toimintayksikön palkkakuluihin 23 000 €.

Määrärahaylitysten katteeksi esitetään vastaavat tulonlisäykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Juhola, rakennuspäällikkö, harri.juhola@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on käsitellyt teknisen toimialan ulkopuolelle tehtävien tilaustöiden aiheuttamien kustannusten lisäämistä vuoden 2019 käyttötalouden menomäärärahaan 2.4.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimialan ulkopuolisten tahojen tilaamien töiden aiheuttamiin menoihin myönnetään ylitykset seuraaville käyttötalouden tileille:

Infran rakentaminen 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 196 000 €.

Infran rakentaminen 45 900 Rakennusmateriaali 84 000 €.

Logistiikan toimintayksikön palkkakuluihin 23 000 €.

Määrärahaylitysten katteeksi esitetään vastaavat tulonlisäykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, konsernihallinnon talousyksikkö, tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.