Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Autopaikkatontin vuokraaminen Tiilimäeltä

PRIDno-2020-3048

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 23.9.2019 hyväksynyt Sairaalanmäen asemakaavan muutoksen 609 1698, jonka yhtenä tarkoituksena oli Satakunnan keskussairaalan pysäköintialueen laajentaminen.

Sairaalan pysäköintitoiminnassa vastaa osittain Satakunnan Sairaalaparkki Oy (yhtiö), jolle on ennestään vuokrattu ennen asemakaavamuutosta voimassa ollut autopaikkojen korttelialueen (LPA) tontti Tiilimäki 609-11-15-10. Kyseinen tontti on asemakaavamuutoksella osoitettu suurilta osin nykyisen LPA-tontin 609-11-27-1 osaksi. Tontin 609-11-27-1 pinta-ala on 44.132 m², joka on pinta-alaltaan noin 27.000 m²:ä suurempi kuin aiempi LPA-tontti. Lisäksi uutena pysäköintialueena asemakaavamuutoksella osoitettiin tontti 609-11-28-1, jonka pinta-ala on 11.221 m².

Yhtiön ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (sairaanhoitopiiri) kanssa on neuvoteltu LPA-tonttien vuokraamisesta. Ensi vaiheessa sairaanhoitopiirille esitetään vuokrattavaksi tontti 28-1. Tontilla sijaitsee rakennusjätekasoja sekä tontin poikki kulkee johtorasite, joka haittaa huomattavasti tontin rakentamista. Kaupunki kuljettaa jätteet pois sekä siirrättää johtorasitteen pois tontilta ennen tontin luovuttamista. Vuokra-ajaksi on neuvoteltu 30 vuotta.

Infrajohtaminen esittää, että LPA-tontti Tiilimäki 609-11-28-1 vuokrataan Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle seuraavin ehdoin:

Pinta-ala 11.211 m²
Vuokra-aika allekirjoituspäivä - 31.12.2049
Vuosivuokra 10.138,17 elinskustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla
Tontin erottamis- ja rekisteröintimaksu

1.295 euroa

Vuosivuokra on viisi prosenttia pysäköintialueiden keskimääräisesti yksikköhinnasta 18,07 €/m², jota on käytetty myös LPA-tontin Vanhakoivisto 609-43-130-5 myyntipäätöksessä (TELA 28.4.2020, § 87). Yritystonttien vuokrasopimusmallia soveltaen tehty vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että LPA-tontti Tiilimäki 609-11-28-1 vuokrataan Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle edellä esitetyn mukaisesti ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä tonttipäällikkö Elisa Laine kertoi autopaikkatontin vuokraamisesta Tiilimäeltä (16:05-16:10).

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.05.2020. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että LPA-tontti Tiilimäki 609-11-28-1 vuokrataan Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle edellä esitetyn mukaisesti ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Raisa Ranta, Arja Laulainen, Mari Kaunistola, Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen),  Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja) ja Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan Sairaalaparkki Oy, hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, infrajohtaminen (Huhtamäki, Laine, Lehti, Pikkusaari, Sankman, Valkonen)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi