Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 Kerrostalotonttien hinnoittelu

PRIDno-2020-1806

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi
Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Lähivuosina on päättymässä kerrostalotonttien maanvuokrasopimuksia usean eri kaupunginosan alueella. Vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä tulee tarkistettavaksi tonttien hinnoittelu. Kerrostalotonttien vuokrat ovat olleet sidottuina elinkustannusindeksiin, mutta indeksin nousu ei ole seurannut maan arvonnousua. Tästä syystä vuokran nousu voi jollain alueilla, kaupunginosasta riippuen, nousta moninkertaisiksi 60 vuoden vuokrasopimusten jälkeen. 

Kerrostalotonteille ei ole voimassa olevaa vahvistettua vyöhykehinnoittelua, vaan kerrostalotontteja on hinnoiteltu yksittäisten kaupunginosien osalta vuokrasopimusten uusimisten yhteydessä. Nyt, kun vuokrasopimuksia on päättymässä usean eri kaupunginosan alueella, on tullut tarve kerrostalotonttien vyöhykehinnoittelulle. 

Vuokrattuja kerrostalotontteja on myös lähtökohtaisesti myyty vuokralaiselle vuokralaisen pyynnöstä. Hinnoittelu tulee siten vahvistettavaksi myös niille kaupunginosille, joiden kerrostalotonttien vuokrasopimukset eivät ole päätymässä lähivuosina tonttien mahdollista myyntiä varten.  Hinnoittelua sovelletaan myös nyt haussa olevien rakentamattomien kerrostalotonttien luovuttamisessa. Uusien rakentamattomien kerrostalotonttien osalta luovutusmenettely päätetään erikseen. 

Kuntalain 130 §: perusteella kaupungin luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön, tulee puolueettoman arvioijan arvioida kiinteistön markkina-arvo niissä tapauksissa, joissa kiinteistöä ei voida luovuttaa avoimella tarjouskilpailulla. Infrajohtaminen on tilannut arvion kahdelta puolueettomalta arvioitsijalta: Newsec Valuation Oy:ltä (13.11.2019), jota on täydennetty hintavyöhykemallinnuksella 31.3.2020 (Newsec Advisory Oy) sekä Realia Management Oy:ltä (29.11.2019). 

Porissa tehtyjen kerros- ja rivitalokauppojen pienen lukumäärän johdosta arviota ei ole voitu tehdä suoraan kiinteistömuotoisten kauppojen perusteella, vaan arvio perustuu kauppahinta-aineiston lisäksi hintasuhdemenetelmään, jolla tontin arvo perustuu asunnon hinnan ja tontin hinnan suhdelukuun.  

Joukkohinnoittelussa tonttien yksilöllisiä ominaisuuksia ei voida ottaa huomioon, vaan tavoitteena on laatia selkeät hintavyöhykkeet, joita muodostettaessa hyödynnetään kaupunginosajaotusta. Vyöhykehinnasta on mahdollista poiketa kumpaankin suuntaan, jos tontin ominaisuudet poikkeavat olennaisesti alueen muista tonteista. Tällaiset tapaukset ratkaistaan luovutuspäätösten yhteydessä. 

Hinnoitteluesityksessä kerrostalotonttien hinnat on jaettu kuuteen hintavyöhykkeeseen edellä mainittujen hinta-arvioiden pohjalta. Esitetyt hinnat perustuvat arvioissa esitettyihin hintavyöhykkeiden keskiarvoihin, kuitenkin siten, että hinnat on saatu esitettyä kuuteen hinta-alueeseen.  

Tontin hinta lasketaan lähtökohtaisesti tontille osoitetun rakennusoikeuden määrän mukaan. Kuitenkin niille tonteille, joilla on asemakaavalla suojeltavaksi osoitettu rakennus, eikä sen johdosta tontin koko rakennusoikeus ole rakennettavissa, hinnoittelussa sovelletaan toteutuneen rakennuksen kerrosneliömäärää. 

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan uusi vuokra tulee voimaan portaittain viiden vuoden aikana. Vuokrasopimuksen päättymisvuodelta peritään vanhan sopimuksen mukaan laskettavaa vuokraa. Uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.  

Infrajohtamisen hinnoitteluesitys: 

375,50 €/k-m² 1. Linna 2. Teljä 3. Karhunpää
       
255,00 €/k-m² 5. Itätulli 13. Kuninkaanhaka 21. Karjaranta
  9. Riihiketo    
       
191,50 €/k-m² 7. Aittaluoto 8. Isosanta  
       
122,50 €/k-m² 6. Päärnäinen 14. Herralahti 53. Pormestarinluoto
  10. Tiilinummi 16. Koivula  
  11. Tiilimäki 22. Käppärä  
       
74,50 €/k-m² 23. Musa  43. Vanhakoivisto 69. Viikinäinen
  25. Vähärauma 44. Väinölä  
  42. Impola 45. Metallinkylä  
       
50,00 €/k-m² 31. Leppäkorpi 61. Kaanaa 71. Reposaari
  36. Pihlava 62. Uniluoto 81. Finpyy
  37. Rieskala 65. Mäntyluoto  

 

Infrajohtaminen esittää, että em. hinnoittelu sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Eriävä mielipide

Markku Tanttinen ilmoitti asiassa eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä tonttipäällikkö Elisa Laine kertoi Reposaaren mökkipalstojen vuokraamisesta ja yleiskaavan laatimisesta alueelle sekä kerrostalotonttien hinnoittelusta (16:03 - 17:09).

Kokous keskeytettiin 16:07-16:16 väliseksi ajaksi, koska Ilkka Holmlund menetti Teams -yhteyden.

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti Antero Kivelän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa näppäintä painavat ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei näppäintä painavat ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää palautusesitystä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Aila Haikkonen, Anttivesa Knuuttila, Johanna Huhtala, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Veera Forsbacka, Ilkka Holmlund. Palautusesitystä kannattivat Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Markku Tanttinen.

Lautakunta esittää äänin 7-6 kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 54%

    Aila Haikkonen, Anttivesa Knuuttila, Johanna Huhtala, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Veera Forsbacka, Ilkka Holmlund

  • Ei 6 kpl 46%

    Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Markku Tanttinen

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.05.2020. Asian esittely ilmenee asian historiantiedoista.

Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 15:32.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.5.2020 § 297, jossa esittelijä poisti asian listalta teknisen lautakunnan pöytäkirjan historiatietojen täydentämiseksi kokousmenettelyn osalta.

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 12.5.2020. Asian esittely ilmenee asian historiatiedoista ja kokouskäsittely alla olevasta tekstistä:

Ennen tämän asian käsittelyä tonttipäällikkö Elisa Laine kertoi Reposaaren mökkipalstojen vuokraamisesta ja yleiskaavan laatimisesta alueelle sekä kerrostalotonttien hinnoittelusta 

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti Antero Kivelän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa näppäintä painavat ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei näppäintä painavat ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää palautusesitystä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Aila Haikkonen, Anttivesa Knuuttila, Johanna Huhtala, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Veera Forsbacka, Ilkka Holmlund. Palautusesitystä kannattivat Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Markku Tanttinen.

Lautakunta esittää äänin 7-6 kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Tekninen toimiala/Iiris Lehti, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.