Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 Muutos vuokrasopimukseen 609-8-21-6 Isosannanpuistokatu 19, Pori

PRIDno-2019-1790

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Osoitteessa Isosannantie 19 yleisten rakennusten (Y) tontilla Isosanta 609-8-21-6 sijaitsee Isosannan päiväkoti. Päiväkodin toiminta päättyy 31.7.2019. Päiväkotirakennukselle ei ole päiväkotitoiminnan päättymisen jälkeen käyttöä, vaan rakennus tulee purettavaksi. Rakennus tyhjennetään elokuun loppuun mennessä. Rakennuksen kerrosala on 1.458 k-m².

Rakennus on vuoden 2019 purettavien rakennusten listalla, jota tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kokouksessaan 14.5.2019 § 91.

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Satakruunu ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tontin vuokraamiseksi. S. Tikakoski Oy perustettavan yhtiön lukuun suunnittelee rakentavansa tontille 25-paikkaisen kehitysvammaisten lasten asumispalveluyksikön. Kiinteistö Oy Satakruunulla olisi suunnitelmana rakentaa tontille vammaisille ja vammautuneille henkilöille suunnattu 8-15 asuntoa käsittävä pienryhmäkoti sekä 5-7 asuntoa sisältävä rivitalotyyppinen tukiasumiskokonaisuus.

Perusturvaa on kuultu saapuneiden tonttihakemusten johdosta. Tämän perusteella infrajohtaminen esittää, että yleisten rakennusten tontti Isosanta 609-8-21-6 vuokrataan Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Vuokralainen ottaa vastattavakseen tontilla sijaitsevan rakennuksen purkamisen. Rakennus ja kunnallistekniset liittymät siirtyvät vuokralaiselle ilman eri korvausta. Kaupunki hakee rakennukselle purkuluvan, joka vuokrasopimuksessa siirretään vuokralaiselle. Teknisen toimialan tilayksikkö sopii vuokralaisen kanssa purkutyön aloitusaikataulusta.

Tontin lounaiskulman rakennusalan läpi kulkee kaukolämpöjohto, josta tehdään maininta vuokrasopimukseen.

Yleisten rakennusten tontti luovutetaan seuraavin keskeisin vuokraehdoin:

Pinta-ala:                                      6.976 m²
Rakennusoikeus:                         4.915 k-m²
Rakentamisvelvollisuus:              1.200 k-m²
Vuokra-aika:                                allekirjoituspäivä - 31.12.2069
Vuosivuokra:                               17.987,37 euroa elinkustannusindeksin (1951-100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla

Palveluasumiseen suunnatut tontit on hinnoiteltu kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.6.2014 § 91. Isosannan kaupunginosan palveluasumiseen suunnatuille tonteille ei ole vahvistettu yksikköhintaa, joten hinta määräytyy vastaavien alueiden (mm. Murtosenmutka, Kalaholma, Impola) hintatason mukaisesti. Yksikköhinta on 70 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun kohdalla. Vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla yksikköhinta on 73,19 €/k-m². Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.9.2019. Samassa yhteydessä allekirjoitetaan eri luovutuskirja tontilla sijaitsevasta rakennuksesta ja tontin kunnallisteknisistä liittymistä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että yleisten rakennusten tontti Isosanta 609-8-21-6 vuokrataan edellä esitetysti S. Tikakoski Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Kiinteistöllä sijaitseva purettava rakennus ja kunnallistekniset liittymät luovutetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä vuokralaiselle korvauksetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.5.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että yleisten rakennusten tontti Isosanta 609-8-21-6 vuokrataan edellä esitetysti S. Tikakoski Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Kiinteistöllä sijaitseva purettava rakennus ja kunnallistekniset liittymät luovutetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä vuokralaiselle korvauksetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Osoitteessa Isonsannantie 19 sijaitseva yleisten rakennusten (Y) tontti Isosanta 609-8-21-6 on 11. lokakuuta 2019 allekirjoitetulla sopimuksella vuokrattu S. Tikakoski Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Tontin pinta-ala on 6.976 m² ja rakennusoikeus 4.914 k-m². Tontin elinkustannusindeksiin sidottu  vuotuinen vuokra on 17.987,70 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla. Vuorkasopimus päättyy 31.12.2069. Vuokraoikeus on kirjattu yhteisesti kahdelle yhtiölle: Kiinteistö Oy Porin Isosannanpuistokatu 19 (3116721-7) ja Kiinteistö Oy Porin Kolitie 1 (3119346-6). Vuokrasopimuksen kohteena olevan tontin alueelle on laadittu vuokralaisen aloitteesta tonttijaonmuutos, jolla nykyinen tontin nro 6 alue osoitetaan kahdeksi tontiksi 609-8-21-7 ja 609-8-21-8. Vuokralaiset ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen muutoksesta siten, että Kiinteistö Oy Porin Kolitie 1 vuokraoikeus kohdistetaan jatkossa tonttiin Isosanta 609-21-8-7 ja Kiinteistö Oy Porin Isosannanpuistokatu 19 vuokraoikeus kohdistetaan tonttiin Isosanta 609-8-21-8. Vuokran määrä jakautuu alkuperäisen sopimuksen suuruisena vuokrattavien tonttien rakennusoikeuksien suhteessa.

Tontin 609-8-21-6 vuokraoikeus muutetaan seuraavin keskeisin vuokraehdoin:

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Porin Isosannanpuistokatu 19

Tontti: 609-8-21-8

pinta-ala: 4327 m²

rakennusoikeus: 3048 k-m²

rakentamisvelvollisuus: 744 k-m²

vuokra-aika: 11.10.2019-31.12.2069

vuosivuokra: 11154,73 € elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla

 

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Porin Kolitie 1

Tontti: 609-8-21-7

Pinta-ala: 2649 m²

Rakennusoikeus: 1866 k-m²

rakentamisvelvollisuus: 455 k-m²

vuokra-aika: 11.10.2019-31.12.2069

vuosivuokra: 6828,97 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että yleisten rakennusten tontin Isosanta 609-8-21-6 tontin vuokrasopimusta muutetaan edellä esitetysti ja että sopimusmuutokset allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.05.2020. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että yleisten rakennusten tontin Isosanta 609-8-21-6 tontin vuokrasopimusta muutetaan edellä esitetysti ja että sopimusmuutokset allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, Infrajohtaminen/maapolitiikka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi