Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Porin palveluverkkouudistus 2020

PRIDno-2020-3238

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin palveluverkkouudistuksen kokouksessaan 27.5.2019 § 56. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi ja lasten ja nuorten määrä on vähentynyt arvioitua enemmän.

Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kevään 2020 aikana käynnistäneet valmistelun kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kaikilta toimialoilta edellytetään tähän merkittäviä toimenpiteitä. Sivistystoimialan osalta koulu- ja päiväkotiverkon uudelleenarviointi on tässä tilanteessa välttämätöntä.

Kaupunginvaltuuston Porin palveluverkkouudistuksessa päätettiin palvelualueista ja pääasiassa sivistystoimialan palvelurakenteesta palvelualueittain seuraavasti:

Ahlainen

Nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800 m2), jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan sivistystyön sekä perusturvan palvelut.

Noormarkku

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Lavia

Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin. Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.

Itä-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Pohjois-Pori

Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.
Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti perusturvapalvelujen keskuksena.

Keski-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kallelan ja Herttuan koulut yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.

Länsi-Pori

Vähärauman koulun tilalle rakennetaan uusi noin 600 oppilaan alakoulu. Leppäkorven sivutoimipiste lopetetaan. Muilta osin palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Tuorsniemen koulu jatkaa 1-sarjaisena alakouluna.

Meri-Pori

Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet päiväkodit, minkä jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn päiväkodit lopetetaan.
Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen valmistuttua. Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.

Muutosesitys kaupunginvaltuuston 27.5.2019 § 56 palveluverkkopäätökseen

Kaupunginhallituksen edellyttämien säästövelvoitteiden mukaisesti 27.5.2019 kaupunginvaltuuston hyväksymästä palveluverkosta on valmisteltu uusi esitys. Esityksen tavoitteena on säilytyttä palvelun taso mahdollisimman hyvänä talousvaikeuksista huolimatta. Säästöjä on ensisijaisesti haettu uudis- ja peruskorjauskohteiden toteuttamissuunnitelmista, koulujen ja päiväkotien uudelleen organisoinnista sekä koulupiirirajoja laajentamisesta oppilaaksiottoalueiksi. Edellä mainittu muutos tarkoittaa sitä, että nykyisten koulupiirien alueilla asuvien oppilaiden lähikoulu määritellä vuosittain sen mukaisesti, että voidaan optimoida koulukuljetukset sekä alueen koulujen luokkakoot toimiviksi ja taloudellisiksi. Yksittäisen oppilaan sijoittumisesta viranhaltijapäätöksen tekee opetusyksikön päällikkö.

Palvelualueet

 1. Ahlainen ja Noormarkku
  1. Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
  2. Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut ja tarvittavat terveyspalvelut vuoden 2021 aikana.
  3. 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalueperiaatteiden mukaisesti.
  4. Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin tiloissa.
  5. Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
  6. Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
  7. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimia HTV                                 -185 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                            - 0 €

  • Rahoituskulut                                         -271 000

                    Yhteensä              - 456 000 €

 • Investointikulut -4 750 000 €

 

 1. Lavia
  1. Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala HTV                                        - 0 €

  • Kiinteistön ylläpito                                            - 0 €

  • Rahoituskulut                                          - 34 000

                   Yhteensä                   - 34 000 €

 • Investointikulut -594 000 €

 

 1. Itä-Pori
  1. Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.  
  2. Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä.
  3. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala HTV                             – 1 000 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                     - 415 000 €

  • Rahoituskulut                                            - 206 000 €

                              Yhteensä                  - 1 621 000 €

 • Investointikulut – 3 607 000 €

 

 1. Pohjois-Pori
  1. Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
  2. Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala                                       - 300 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                                   - 234 000 €

  • Rahoituskulut                                          - 544 000 €

      Yhteensä                  - 1 078 000 €

 • Investointikulut – 9 516 000 €

 

 1. Keski-Pori
  1. Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
  2. Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
  3. Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
  4. Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
  5. Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
  6. Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa.
  7. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi

  • Sivistystoimiala                     - 474 000 €

  • Kiinteistön ylläpito                   - 97 000 €

  • Rahoituskulut                        - 121 000 €

   • Yhteensä                   - 692 000 €

 • Investointikulut – 10 918 000 €

 1. Länsi-Pori
  1. Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
  2. Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
  • Sivistystoimiala                                     0 €
  • Kiinteistön ylläpito                                 0 €
  • Rahoituskulut                                        0 € 

Yhteensä                        0 €

 • Investointikulut 0 €

 

 1. Meri-Pori
  1. KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000€ (yhtiö)
  2. Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
  3. Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
  4. Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
  5. Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
  6. Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
  7. Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
  8. Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
  9. Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027

 • Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
  • Sivistystoimiala                          - 600 000 €
  • Kiinteistön ylläpito                        - 51 000 €
  • Rahoituskulut                             - 652 000 €
   • Yhteensä                       -1 303 000 €
 • Investointikulut – 11 407 000 €

Taloudelliset säästöt yhteensä on esitetty erikseen liitteessä.

 1. Porin lukio

Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.

Toiminnallisesti lukiot yhdistetään lukuvuosien 2021-2023 aikana. Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lysokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.

Yhdistämisellä saavutetaan taloudellista hyötyä rehtorivirkojen yhdistämisellä ja vähentämisellä niin lukiosta kuin luokkien 7-9 perusopetuksesta. Lisäksi kurssien ja oppituntien yhdistämisestä saavutetaan säästöjä.

 1. Urheilutalo ja uusi palloiluhalli

Urheilutalon käyttöä voidaan jatkaa nykyisellään, mikä mahdollistaa investoinnin siirtämisen muutamalla vuodella eteenpäin. Siirto mahdollista lisäaikaa itse urheilutalon hankesuunnittelulle ja mahdollisen palloiluhallin rakentamispäätökselle. Nämä kaksi hanketta kytkeytyvät käyttötarkoituksen näkökulmasta yhteen. Vaihtoehtoisista ratkaisuista tulee tehdä yhteispäätös.

Vaihtoehdot ovat:

 1. Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentamisen siirtäminen muutamalla vuodella siten, että ne toteutetaan samanaikaisesti tai eri vaiheissa.
 2. Urheilutalon hankesuunnittelun osittainen uudelleentuottaminen niin, että urheilutalo peruskorjataan vain nykyiseen käyttöön.
 3. Urheilutaloa ei peruskorjata eikä palloiluhallia rakenneta.

Käyttäjien osallistaminen

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Vallitsevan epidemiatilanteen vallitessa kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää yleisötapahtumia, vaan kaupunkilaisten ja yhteisöjen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuus varmistetaan kaupungin kotisivuille perustetun sivun kautta sekä sillä, että kaupunkilaiset ja yhteisöt voivat lähettää kirjallisia dokumentteja osoitteeseen Porin kaupunki, kirjaamo Yrjönkatu 6 B 28100 Pori.

Lukiolain (33 §) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen sekä osallistua opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluun.

Lukiolain edellyttämänä lukio-opiskelijoille lähetetään kysely, jossa on selvitetty lukioita koska esitys ja sen perustelut. Opiskelijat voivat itsenään tai opiskelijakunnan kautta yhteislausuntona ilmasta oman kantansa ja näkemyksensä siitä, miten asia tulisi päättää ja mitä valmistelussa tulisi huomioida.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Ahlainen ja Noormarkku

 • Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
 • Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut vuoden 2021 aikana.
 • 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
 • Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin tiloissa.
 • Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
 • Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
 • Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Lavia

 • Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.  
 • Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Pohjois-Pori

 • Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
 • Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Keski-Pori

 • Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
 • Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
 • Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
 • Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
 • Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
 • Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Länsi-Pori

 • Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
 • Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000 € (yhtiö)
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
 • Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
 • Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
 • Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

Porin lukio

 • Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
 • Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lyseokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.

Urheilutalo ja uusi palloiluhalli

 • Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentaminen siirretään siten, että ne suunnitellaan toteutettaviksi vuosina 2025-2027.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittäjän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. 

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15:05 - 15:15.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 14:45.

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. 

Valmistelija

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 296 yksimielisesti hyväksyä esittäjän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon. 

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2020 §159 ja päätti antaa seuraavan lausunnon:

Sivistyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Palveluverkko 2020 esityksestä suunnitelmavuosille 2021-2024:

Ahlainen

 • Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, johon siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkku

 • Söörmarkun koulun luokat 3-4 jatkavat Söörmarkun koulussa.

Lavia

 • Lavian osalta ei ole lausuttavaa.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulu jatkaa toistaiseksi ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan myöhemmin.
 • Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat ennallaan nykyisissä kiinteistöissä.

Pohjois-Pori

 • Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.
 • Uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi.

Keski-Pori

 • Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.
 • Myötätuulen koulun hankesuunnittelu aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
 • Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan ja mahdollisesti toteutetaan.
 • Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.

Länsi-Pori

 • Länsi-Porin osalta ei ole lausuttavaa.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. 
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkodin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata.
 • Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan myöhemmin.
 • Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön.
 • Reposaaren koulun osalta sivistyslautakunnalla ei ole yksimielistä kantaa. Osa sivistyslautakunnasta katsoo että Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun. Osa sivistyslautakunnasta on sitä mieltä, että Reposaaressa jatkuu vuosiluokkien 1-6 opetus.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan 2.6.2020 §159 antaman lausunnon.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Palveluverkkoa koskevat päätökset suunnitteluvuosille 2021 – 2024.

Ahlainen

 • Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, joihin lisäksi siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkku

 • Söörmarkun ja Kankaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.

Lavia

 • Sivistystoimialan palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-Pori

 • Kalaholman koulu jatkaa ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.
 • Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä kiinteistöissä.
 • Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.

Pohjois-Pori

 • Alueelle rakenneta noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.

Keski-Pori

 • Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen.
 • Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.
 • Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
 • Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan vuoden 2020 aikana.
 • Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata.
 • Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.

Meri-Pori

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. 
 • Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata.
 • Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan 2024.
 • Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön.
 • Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Äänin 7-4 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.  

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Eriävä mielipide

 • Raisa Ranta ja Erno Välimäki jättivät asiassa eriävän mielipiteen:

  Reposaaren koulussa tulee jatkaa opetusta 1-6 luokille ja selvittää mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta tulee selvittää kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Raisa Ranta esitti Erno Välimäen kannattamana seuraavan muutosesityksen:  Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen --> Muutetaan muotoon: Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja selvitetään mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta selvitetään kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut alueella.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 7 - 4 kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Raisa Ranta ja Erno Välimäki jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Anne Liinamaa, Arja Laulainen, Esa Wahlman, Tommi Salokangas, Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Mari Kaunistola

 • Ei 4 kpl 36%

  Erno Välimäki, Raisa Ranta, Petri Huru, Juha Kantola

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.