Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi

PRIDno-2020-3419

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntatalouden kehitys on ollut viime vuosina erittäin negatiivista. Esityslistan liitteenä on kuntaliiton selvitys kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2019 tilinpäätöksistä, mikä kuvaa hyvin kuntien taloudellista tilannetta. Myös Porin kaupungin kaksi viimeistä tilinpäätöstä ovat olleet tulokseltaan vahvasti alijäämäisiä ja vuoden 2020 tilinpäätöksestä ennakoitiin huhtikuun raportin yhteydessä tulevaan yli 50 M€ alijäämäinen. Valtioneuvosto esitti 2.6.2020 tukipaketin kunnille lisäbudjettiesityksensä yhteydessä. Tukipaketin suuruus on noin 1,4 miljardia, josta voidaan alustavasti arvioida Porille suoraan tulosta parantavina erinä peruspalvelujen valtionosuuksien kasvua noin 10,5 M€ ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta verotulojen kasvua noin 3,5 M€ eli yhteensä noin 14 M€. Virallisia kuntakohtaisia arvioita ei ole kuitenkaan vielä julkaistu. On myös huomattava, että tukipaketti koskee vain vuotta 2020.

Talouden kehityksen korjaamiseksi on jo aiemmin käynnistetty huomattavia toimenpiteitä. Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi tehtiin vuonna 2019 ja sen täytäntöönpanoa on valmisteltu tänä vuonna. Samoin perusturvan osalta laadittiin vuonna 2019 sen kaikkia toimintoja koskeva tuottavuusohjelma, jonka täytäntöönpanoa on jo osittain tehty ja osittain vielä suunniteltu. Keväällä 2020 päätettiin uudesta elinvoima- ja ympäristöpalvelut toimialasta, joka koostuu entisestä ympäristö- ja lupapalvelut toimialasta sekä osasta konsernihallinnon tehtävistä. Samassa yhteydessä muodostettiin kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen konsernipalveluiden kokonaisuus.

Kevään 2020 aikana on tehty kaupungin talouden osalta tiivistä valmistelua yhdessä kaupungin johtavien viranhaltijoiden, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kesken. Kokouksia on pidetty 2.4.2020, 6.4.2020, 20.4.2020, 4.5.2020, 15.5.2020 ja 25.5.2020. Lisäksi jokaisen valtuustoryhmän kanssa erikseen on kahteen kertaan käyty läpi kaupungin taloudellista tilannetta ja vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Näistä merkittävimpänä toimialoja koskevana toimenpiteenä on esitelty sivistystoimialan palveluverkkouudistusta. 

Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana. Esityslistan liitteenä on HR-yksikön laatima selvitys päättyvien työsuhteiden kautta muodostuvasta säästöpotentiaalista. 250 työntekijän vähentämistavoitteen toteutumista seurataan kuukausittain ja talousyksikön controllertiimi valvoo kieltojen noudattamista. Mikäli tämä tavoite ei ole toteutunut 31.5.2021 mennessä, kaupunki käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tarkoituksena on ko. vähentämistavoitteen toteuttaminen työsopimuslain 7 luvun 3 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaisilla perusteilla. Tämän jälkeen samalla tavalla jatketaan ainakin seuraavat kaksi vuotta. Eli yhteensä tavoitteena on vähentää 750 työntekijää. Tämän taloudellinen vaikutus on laskennallisesti noin 38 M€. 

Toimialajohtajia on pyydetty kevään aikana valmistelemaan omia esityksiään talouden tasapainottamiseksi. Taloudellisesti merkittävin esitys on sivistystoimialan palveluverkkoesitys. Toimialajohtajien tekemien alustavien esitysten perusteella on arvioitu, että sivistystoimialan kehyksestä tullaan vähentämään noin 3 M€, teknisen toimialan kehyksestä 1 M€, elinvoima ja ympäristöpalvelut toimialan kehyksestä 0,5 M€ ja konsernipalveluiden kehyksestä 0,5 M€. Nämä perustuvat reaalisiin menojen leikkauksiin ja tulojen lisäyksiin. Edellä lueteltujen lisäksi saattavat tulla kyseeseen satunnaisia tuottoja aiheuttavat toimenpiteet, jotka valmistellaan erikseen.

Nopeavaikutteisena ratkaisuna talouden tasapainottamiseksi on arvioitu myös veronkorotusten mahdollista käyttöä. Noin 12,8 M€ lisätulo saadaan nostamalla kunnallisveroa 0,75 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 9,4 M€ sekä nostamalla yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,1 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 1,4 M€ ja nostamalla vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentteja 0,1 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 2 M€.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää toimittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Äänin 8-3 kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja päätti toimittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi. 
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

 

 

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Satu Hatanpää esitti  Mari Kantolan kannattamana  seuraavan lisäysesityksen päätösehdotukseen:

"Esitetyt tasapainotustoimenpiteet eivät tule riittämään talouden tasapainottamiseksi. 

Säästötavoite tulee asettaa kokonaisuudessaan vähintään 50-70 miljoonaan euroon ja nyt laskettu ehdotus perustuu noin 30 miljoonaan.

Eläköitymisen ja luonnollisen poistuman kautta tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan riittävän nopeasti, koska joukossa on kriittisiä toimintoja, joiden tehtävät pitää täyttää. Lisäsäästöjen saamiseksi ei ole muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa tuotannolliset ja taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut välittömästi, joilla tavoitellaan kokonaisuudessaan 30 MEUR säästöä. On myös henkilöstön etu, että yhteistoimintaneuvottelujen kautta henkilöstö pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan lopputulokseen.  Eläköitymisen kautta ei ole päästy niihin tavoitteisiin, joita on aiemmin esitetty. Tähän pöytään tulee miettiä myös uusia avauksia, jotka tukevat niin rakenteellisia kuin taloudellisia ratkaisuja.

Verot edellä ei voida mennä. Veronkorotuksia tulee käyttää vain, jos muut toimenpiteet eivät riitä."

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.55 – 15.34.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 8 - 3 kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 73%

    Anne Liinamaa, Raisa Ranta, Arja Laulainen, Erno Välimäki, Esa Wahlman, Diana Bergroth-Lampinen, Tommi Salokangas, Petri Huru

  • Ei 3 kpl 27%

    Juha Kantola, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.