Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Porin kaupungissa

PRIDno-2019-2637

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Taustaa

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 asetttanut toimikunnan valmistelemaan ehdotuksen varsinaisen vaalipäivän äänestysalueista, vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpanosta, ennakkoäänestyksen järjestämisestä sekä vaalimainonnasta kuntavaaleissa 2021. Ote kaupunginhallituksen päätöksestä on oheen liitettynä.

Kaupunginhallituksen päätöksessä 24.6.2019 § 365 todetaan mm. seuraavaa:

"Muutoksen toimintaympäristössä ja vuoden 2016 äänestysaluejakouudistus

Porin kaupungin äänestysaluejaon laaja kokonaisuudistus tehtiin vuosituhanteen vaiheessa. Tuolloin reilusta 40:stä äänestysalueesta muodostettiin 30. Sittemmin vaalien järjestäminen on muuttunut merkittävästi ennakkoäänestyksen yleistyessä 2000-luvulla. Valtiollisissa vaaleissa ennakkoon äänestää yli puolet äänioikeutensa käyttäneistä. Muutos toimintaympäristössä tulee huomioida toiminnan suunnittelussa ja resursoinnissa.

Kaupungin äänestysaluejakoa on muutettu viimeksi vuonna 2016, jolloin äänestysalueita supistettiin kolme alueita yhdistämällä. Vuoden 2016 muutos haluttiin tehdä harkiten ja sen jälkeenkin Porissa on muihin suuriin kaupunkeihin nähden verrattain laaja äänestysalueverkko. Äänestysaluejakoa tulisi nyt tarkastella laajemmin hyödyntäen väestö- ja paikkatiedon lisäksi palvelualuejakoa.

Äänestysaluejako

Porin kaupunki on jaettu varsinaisena vaalipäivänä tapahtuvaa äänestystä varten 31 äänestysalueeseen (ja äänestyspaikkaan). Laaja äänestysalueverkko merkitsee myös laajaa toimitsijamäärää. Keväällä 2019 järjestetyissä valtiollisissa vaalissa toimi yhteensä noin 350 luottamushenkilöä."

Toimikunnan työskentely

Toimikunta on kokoontunut neljä kertaa seuraavasti: 3.9.2019, 16.10.2019, 6.11.2019 sekä 27.11.2019. Toimikunta on saattanut osaltaan valmiiksi äänestysaluejaon uudistusta koskevan esityksensä, joka on oheen liitettynä. Lisäksi ehdotus uudeksi äänestysaluejaoksi on julkaistu kaupungin verkkosivilla, jossa äänestysaluejakomuutoksia voi tarkastella eri karttapohjilla. Kartta-aineisto on julkaistu osoitteessa:

https://arcg.is/9vDPK

Toimikunnan kaikkiin kokouksiin on kutsuttu keskusvaalilautakunnan jäsenet. Näin esityksessä on kyetty otettamaan huomioon myös vaalien järjestelystä vastaavan toimielimen näkemykset.

Lainsäädännöllinen viitekehys

Vaalilain 8 § kuuluu seuraavasti:

"Äänestysalueet

Äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon seuraavan kalenterivuoden alusta voimaan tulevat kuntajaon muutokset. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle.

Päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa. (29.11.2019/1132)"

Selvitystyö

Äänestysaluejaon uudistuksen pohjaksi luotiin toimikunnan linjauksen mukaisesti kolme eri laskennallista mallia, joissa äänestysalueita kunnan alueella oli yhteensä 15, 20 sekä 25. Mallinnuksessa on kuvattu laskennallinen etäisyys optimoituun äänestyspaikkaan.

Laskennallisten mallinnusten pohjalta linjattiin jatkovalmistelua siten, että tavoitteksi otettiin 23 äänestysaluetta, jotka on muodostettu osin laskennallisia malleja hyödyntäen, osin vanhoja äänestysaluejakoja noudattaen. Laaditussa luonnoksessa äänestysaluejaoksi on huomioitu vaalipäivän ääneystyspaikan saavutettavuus ja esteettömyys. 

Lopuksi

Toimikunta jatkaa työskentelyään kevään 2020 aikana vaalitoimielinten kokoonpanoja, laitosäänestystä sekä vaalimainontaa koskien huomioiden päätettävät muutokset äänestysaluejaossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että:

- äänestysaluejako ja sen numerointi muutetaan oheisten liitteiden mukaisesti siten, että Porissa on jatkossa 23 äänestysaluetta,

- niiden henkilöiden, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle äänestysalueeksi merkitään äänestysalue 2 Teljä ja Malminpää sekä

 - äänestysaluejakoon tehdyt muutokset saatetaan maistraatin ja rakennusvalvonnan tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Digi- ja väestövirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.