Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Asiakirjahallinnon päällikön viran täyttäminen

PRIDno-2020-1169

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Asiakirjahallinnon päällikön virka on ollut haettavana 19.12.2019-17.1.2020. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin verkkosivujen ja ilmoitustaulun lisäksi Kuntarekryssä, MOL:ssa ja Monsterissa.
Asiakirjahallinnon viran kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai aiempi vastaava tutkinto sekä kokemusta asiakirjahallinnon tehtävistä.
Virkaa täytettäessä eduksi katsotaan kokemus hallinnon esimiestehtävistä sekä käytännössä osoitettu kyky toimintojen kehittämiseen.
Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta, joiden perusteella haastateltiin kolmea henkilöä. Haastattelut suoritti hallintoyksikön päällikkö Maija Arola. Edellytetyn koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastatteluiden perusteella hallintoyksikön päällikkö esittää, että asiakirjahallinnon päällikön virkaan valitaan 1.5.2020 alkaen [peitetty] ja hänen kieltäytymisensä varalle [peitetty].

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hakemusasiakirjoista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella valita 1.5.2020 alkaen asiakirjahallinnon päällikön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan [peitetty] ja hänen kieltäytymisensä varalle [peitetty].
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistuksen ennen viran vastaanottamista. Virantoimituksessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat, HR-yksikkö/palvelussuhdetiimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi