Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Led-katuvalojen hankinta

PRIDno-2019-4279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 2.10.2018 purkaa Porin kaupungin Teknisen toimialan ja Lem-Kem Oy:n välisen led-valojen toimitussopimuksen ja oikeutti teknisen toimialan yhdessä hankintapalveluiden kanssa järjestämään uuden kilpailun led-valaisimien hankinnasta.

Uusi kilpailutus käytiin ja Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2018 § 287 hyväksyä Philips Oy:n tarjouksen Led-valaisinhankinnasta ehdolla, että jatkossa käytävissä selonottoneuvotteluissa varmistutaan tarjouksen pyynnön mukaisuudesta ja että valaisimille suoritettavissa pyynnön mukaisissa testeissä todetaan valaisimet tarjouksen ja pyynnön mukaisiksi. 

11.12.2018 päätetystä hankinnasta valitettiin Strihl Scandinavia Ab:n toimesta Markkinaoikeuteen jo tarjousaikana. Markkinaoikeus ei antanut oikeutta sopimuksen tekemiseen ennen oikeuden lopullista päätöstä, mitä vielä odotetaan.

Voittaneen Philips Oy:n valaisimille suoritettiin pyynnön mukaiset testit SGS-Fimko Ltd:n toimesta. Valaisimet eivät kaikilta osin täyttäneet asetettuja vaatimuksia, joten Philips Oy:n valaisimia ei telan päätöksen mukaisesti voitu hyväksyä ja hankinnasta tehtiin hankintalain mukainen hankintaoikaisu Teknisen lautakunnan kokouksessa 2.4.2019 §75.

Led-valohankinnan toiseksi ja kolmanneksi sijoittui SLO:n tarjoukset samoilla Philipsin valaisimilla, joita Philps Ligtning Finland tarjosi suoraan, joten seuraavaksi tarkasteluun otettiin neljänneksi kilpailussa sijoittunut Greenled Oy:n tarjous ja valaisimet. Hankintapäätös tehtiin Teknisen lautakunnan kokouksessa 2.4.2019 §75 ehdolla, että valaisimille suoritettavissa pyynnön mukaisissa testeissä todetaan valaisimet tarjouksen ja pyynnön mukaisiksi.  Greenled Oy:n valaisimet testautettiin SGS Fimko Ltd:n toimesta ja testaustuloksien mukaan valaisimet eivät kaikilta osin täyttäneet asetettuja vaatimuksia, joten Greenled Oy:n valaisimia ei Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti voida hyväksyä ja hankinnasta tulee tehdä joko hankintalain mukainen hankintaoikaisu tai hankinnan keskeytys. Asian pitkittymisen vuoksi infrajohtaminen esittää,​ että led-​valojen hankinta keskeytetään. Perusteluna tilaajan tarpeen ja hankinnan kohteen täsmentäminen ja siten hankintakokonaisuuden uudelleen valmistelu.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää kumota kokouksessaan 2.4.2019 § 75 mukaisen päätöksensä led-valohankinnasta ja samalla keskeyttää nykyisen hankinnan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Markkinaoikeus on pyytänyt kaupungin vastinetta STRIHL Scandinavia AB:n valituksen johdosta. Vastineen antamiselle annettua määräaikaa on pyynnöstä pidennetty päättymään 20.11.2019.

Porin kaupunki on ilmoittanut 31.10.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta led-katuvalaisimien hankinnasta. STRIHL Scandinavia AB on 23.11.2018 valittanut markkinaoikeudelle ja vaatinut kyseisen hankintamenettelyn keskeyttämistä väliaikaisesti. Valittaja on katsonut, että valaisimien testausta koskeva vaatimus on hankintasäännösten vastainen. Markkinaoikeus hylkäsi 30.11.2018 vaatimuksen hankintamenettelyn väliaikaisesta keskeyttämisestä, koska keskeyttämisestä aiheutunut haitta olisi suurempi kuin toimenpiteen edut.

Tekninen lautakunta päätti 11.12.2018 hyväksyä Philips Oy:n tarjouksen edellyttäen mm., että testauksessa valaisimet todetaan tarjouksen ja tarjouspyynnön mukaisiksi. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi otettiin huomioon valaisimien energiatehokkuus. STRIHL valitti teknisen lautakunnan päätöksestä markkinaoikeudelle ja kaupunginhallitus päätti vastineen antamisesta 21.1.2019. Markkinaoikeus ei ole vielä antanut päätöstä valituksen johdosta.

Philips Oy:n tarjoamat valaisimet eivät testauksissa kaikilta osin täyttäneet asetettuja vaatimuksia, joten hankintayksikkö (tekninen lautakunta) oman hankintaoikaisun johdosta 2.4.2019 kumosi päätöksensä 11.12.2018 ja hyväksyi Greenled Oy:n tarjouksen samalla edellytyksellä, että valaisimet testauksessa täyttävät asetetut edellytykset. Testaustulosten mukaan myöskään Greenled Oy:n tarjoamat valaisimet eivät täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, joten tekninen lautakunta 17.9.2019 kumosi hankintaoikaisun johdosta päätöksensä 2.4.2019 ja päätti samalla keskeyttää ledvalojen hankintamenettelyn. Teknisen lautakunnan perustelut hankinnan keskeyttämiselle olivat tilaajan tarpeen ja hankinnan kohteen täsmentäminen ja näin ollen tarve koko hankintakokonaisuuden uudelleen valmistelulle.

STRIHL valitti teknisen lautakunnan keskeytyspäätöksestä markkinaoikeudelle, joka nyt siis on pyytänyt kaupungin vastinetta. Konsernihallinnon toimialan hankintayksikkö ja teknisen toimialan infrayksikkö ovat yhdessä valmistelleet esityksen vastineeksi ja siihen liittyvän selvityksen markkinaoikeudelle.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa markkinaoikeudelle STRIHL Scandinavia AB:n valituksen johdosta led-katuvalaisimien hankintaa koskevassa asiassa konsernihallinnon hankintayksikön ja teknisen toimialan infrayksikön esityksen mukaisen vastineen ja selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki oli ilmoittanut 31.10.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta led-katuvalaisinten hankinnasta.

STRIHL Scandinavia AB valitti markkinaoikeudelle 23.11.2018 ja vaati henkintamenettelyn keskeyttämistä markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Markkinaoikeus hylkäsi 30.11.2018 hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan vaatimuksen.

Tekninen lautakunta valitsi 11.12.2018 Philips Lightning Finland Oy:n (sittemmin Signify Finland Oy) tarjouksen. Markkinaoikeus hylkäsi 12.2.2019 kaupungin vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntööpanon sallimisesta.

Tekninen lautakunta kumosi 2.4.2019 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä 11.12.2018 tekemänsä hankintapäätöksen ja valitsi Greenled Oy:n tarjouksen.

Tekninen lautakunta päätti 17.9.2019 keskeyttää hankintamenettelyn. STRIHL Scandinavia AB valitti 2.4.2019 ja 17.9.2019 tehdyistä päätöksistä markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeus on 25.2.2020 ratkaissut asiassa tehdyt valitukset.

Asiassa, jossa valittaja on vaatinut 11.12.2018 tehdyn hankintapäätöksen ja 2.4.2019 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen kumoamista, markkinaoikeus on todennut, että valittajalla on valituksen tehdessään ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Hankintamenettelyn keskeyttäminen 17.9.2019 on kuitenkin tarkoittanut, että muutoksenhaun kohteena olleet päätökset ovat menettäneet merkityksensä, sillä hankintaa ei enää voida toteuttaa näiden päätösten perusteella. Näin ollen valittajalla ei ole enää oikeudellista intressiä oikeussuojansa kannalta saada asiassa markkinaoikeuden aineellista ratkaisua. Markkinaoikeus ei voi myöskään enää määrätä mainittujen päätösten osalta hankintalaissa säädettyä seuraamusta. Näin ollen lausuminen näistä valituksista raukeaa pääasian osalta.

Asiassa, jossa valittaja on vaatinut hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen kumoamista, on kysymys siitä, onko hankintayksiköllä ollut todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely. Hankintayksikön päätöksissä 11.12.2018 ja 2.4.2019 on todettu, että hankinta voidaan tarjouksen perusteella toteuttaa, mikäli valaisimet todetaan tarjouspyynnön mukaisissa testeissä tarjouksen ja tarjouspyynnön mukaisiksi. Molempien hyväksyttyjen tarjoajien valaisimet oli testattu ulkopuolisessa testauslaitoksessa, ja molempien osalta oli todettu, että valaisimet eivät kaikilta osin täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. 

Markkinaoikeus on todennut, että hankintalaissa ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voidaan keskeyttää. Hankinnan keskeyttämistä noin yhdeksän kuukauden kuluttua hankintapäätöksen tekemisestä ei voida pitää säännösten vastaisena, mikäli hankinnan keskeyttämiseen on ollut todellinen ja perusteltu syy. Keskeyttäminen ei myöskään edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä. Ko. hankintamenettely on keskeytetty sen vuoksi, että tarjouspynnössä olevat valaisinten testauttamista koskevat vaatimukset ovat johtaneet hankintamenettelyn pitkittymiseen, minkä johdosta hankintayksikkö on pitänyt tarpeellisena hankinnan kohteen täsmentämistä ja hankinnan kilpailuttamista uudelleen. Tällä perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikkö olisi menetellyt hankinnan keskeytyksessä syrjivästi tai muuten epätasapuolisesti. Näin ollen valitus hylätään.

Ensin mainitussa asiassa hankintamenettely on keskeytetty ja muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ovat menettäneet merkityksensä vasta sen jälkeen, kun valitus markkinaoikeudelle oli tehty. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan päätöksen on katsottava ainakin osittain perustuneen valituksessa esitettyihin tarjouspyynnössä hankinnan kohteelle asetettuja teknisiä edellytyksiä koskeviin seikkoihin. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut (6.000 euroa). Toisessa asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja on velvoitettava korvaamaan hankintayksikön vastaavat oikeudenkäyntikulut (3.000 euroa).

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä markkinaoikeuden päätöksen 25.2.2020 nro 69/20 tiedokseen sekä saattaa päätöksen teknisen toimialan infrayksikön ja konsernihallinnon toimialan hankintayksikön tietoon.

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa teknisen toimialan infrayksikköä panemaan täytäntöön markkinaoikeuden päätöksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevalta osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Teknisen toimialan infrayksikkö/Markku Koppelomäki, konsernihallinnon toimilan hankintayksikkö/Outi Karinharju

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.