Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistaminen

PRIDno-2020-1102

Valmistelija

  • Sirkka-Liisa Varjus, sirkka-liisa.varjus@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.11.2019 (§ 641) päättänyt antaa henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen. Toimeksianto liittyy Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointiin.

HR-yksikön valmistelemassa suunnitelmassa kuvataan HR-yksikön ohjaama ja koordinoima osaamisen kehittämis- ja koulutustoiminnan nykytila resursseineen, sisältöineen ja painotuksineen. Suunnitelmassa esitetään myös HR-viestinnän nykytila ja viestintäkanavat. Nykytilakuvausten lisäksi esille tulevat jo olemassa olevat suunnitelmat ja osittain jo toteutuneetkin muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn kehittämiseen kohdennetut koulutukset ja valmennukset. Perussuunnitelmat ovat olemassa ja ne täydentyvät meneillään olevien organisaation sisäisten hankkeiden, selvitysten ja auditointien pohjalta.

Suunnitelmassa tuodaan myös esille osaamisen kehittämisen resursointiin, kokonaisuuden sijoitteluun ja käytettävissä oleviin määrärahoihin sekä HR-viestinnän resursoinnin kohdentamiseen liittyviä esityksiä ja ehdotuksia, jotka tulisi ratkaista vuoden 2020 aikana. Tärkeimmät esille otettavat asiat liittyvät sivistystoimialan opetusyksikön alaisuudessa toimivaan kesäyliopistoon ja sen tulevaisuuteen, sisäisen osaamisen kehittämistoiminnan resursointiin (henkilötyövuosi ja määrärahat) kokonaisuudessaan HR-yksikössä sekä HR-viestinnän vahvistamiseen viestintäyksikön resurssia HR-yksikköön suuntaamalla. Suurin osa kesäyliopiston resurssista on jo suuntautunut kaupungin sisäisiin koulutusjärjestelyihin, joten luontevaa olisi sijoittaa ko. resurssi HR-yksikköön toiminnan sujuvuuden turvaamiseksi. HR-yksikkö esittää osaamisen kehittämisen budjetoinnin keskittämistä nykyistä enemmän, toimialojen ja laitosten henkilöstökoulutusten budjetoinnin avaamista sekä sopimista siitä, kuinka paljon määrärahaa ja millä perusteilla työyksiköt voivat itsenäisesti käyttää omiin koulutustarpeisiinsa ja mitkä koulutukset ja valmennukset ovat HR-yksikön vastuulla. HR-yksikkö esittää myös HR-yksikön ja viestintäyksikön yhteistyön tiivistämistä aikaisempaa enemmän kohdentamalla viestintäyksikön resurssipanostusta selkeästi HR-viestintään.

Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • merkitä tässä vaiheessa tiedoksi HR-yksikön valmisteleman suunnitelman muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmistä sekä HR-viestinnän vahvistamisesta
  • sekä pyytää siitä sivistyslautakunnan lausunnon 30.4.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.