Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Suurten raidehankkeiden edistäminen

PRIDno-2019-4730

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 tekemän päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Yhtiöiden perustaminen edellyttää, että niihin tulisi omistajiksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Hankeyhtiöissä voisi olla mysö muita osakkaita edellyttäen, että yhtiöissä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö.

Neuvotteluryhmien työ käynnistyy mahdollisimman nopeasti osallistujien kartoituksen jälkeen. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2019 aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää nyt nimeämispyynnön neuvotteluihin osallistumisesta. Edustajien nimeämiset pitää toimittaa ministeriölle 10.10.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki osallistuu Suomi-ratayhtiötä koskeviin neuvotteluihin sekä nimetä Porin kaupungin edustajaksi neuvotteluryhmään kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen ja hänen varaedustajakseen toimialajohtaja Lauri Kilkun. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 tekemän päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt neuvottelut mm. Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Kaupunginhallitus on 7.10.2019 päättänyt, että Porin kaupunki osallistuu Suomi-ratayhtiötä koskeviin neuvotteluihin, sekä nimennyt Porin kaupungin edustajaksi neuvotteluryhmään kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen ja hänen varaedustajakseen toimialajohtaja Lauri Kilkun.

Neuvotteluryhmä on nyt toimittanut käsittelyä varten luonnoksen yhtiöjärjestykseksi, osakassopimukseksi sekä ehdotuksen hankeyhtiön omistusosuuksiksi ja pääomittamiseksi. Viimeksi mainittu esitys on laskettu ns. hyödyn painotukseen perustuvalla laskentakaavalla.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki osallistuu Suomi-ratayhtiöön, sekä päättää hyväksyä yhtiölle valmistellun yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja omistusosuus-/pääomituslaskelman edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahan kattamaan lopullisen neuvottelutuloksen mukaiset kustannukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 tekemän päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti neuvottelut mm. Suomi-ratahankeyhtiön perustamiseksi. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Kaupungin edustajina neuvotteluryhmässä ovat olleet kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja hänen varaedustajanaan toimialajohtaja Lauri Kilkku. 

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020, että Porin kaupunki osallistuu Suomi-ratayhtiöön ja hyväksyi  luonnokset yhtiölle valmistelluista yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja omistusosuus-/pääomalaskelmasta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahan kattamaan lopullisen neuvottelutuloksen mukaiset kustannukset.

Neuvotteluryhmä on nyt toimittanut viimeistellyt ja tarkistetut hankeyhtiön yhtiöoikeudelliset asiakirjat eli osakassopimuksen, kuntien välisen ns.exit-sopimuksen, omistusosuus-/rahoituslaskelman, perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli hankeyhtiöitä 3.3.2020 ja puolsi etenemistä valmistellulla tavalla. Liikenne-ja viestintäministeriö valtion edustajana voi hyväksyä Suomi-ratahankeyhtiön osakassopimuksen sekä hankeyhtiön perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa.

Suomi-ratahankeyhtiön on tarkoitus tuottaa esiselvitykset kahdesta vaihtoehtoisesta linjausratkaisusta, joita ovat uusi ratalinjaus Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle sekä nykyisen pääradan kehittäminen Riihimäen ja Tampereen välillä. Valtion kanta valittavaan suunnitteluratkaisuun ratkaistaneen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa  esiselvityksen valmistumisen jälkeen. Suomen valtion rahoitusosuuden on tarkoitus olla enintään 51 prosenttia rahoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Suomi-ratahankeyhtiölle valmistellut viimeistellyt yhtiöoikeudelliset asiakirjat eli osakassopimuksen, kuntien välisen sopimuksen, omistusosuus-/rahoituslaskelman, perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Kaupunginhallitus osoittaa vuonna 2020 tarvittavaan osakemerkintään ja rahoitukseen varat talousarvion investointiosassa olevasta yritysjärjestelyihin varatusta määrärahasta.

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto sitoutuu varautumaan hankkeen edellyttämiin määrärahoihin tulevien vuosien talousarvioissa yhteensä 1.185.400 eurolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.